Twój urząd

Nowy rach­mistrz

Gminna Biuro Spisowe w Pako­ści infor­muje, iż w wyniku naboru uzupeł­niającego rach­mistrzem spisowym został p. Mariusz Bukowski.

Przy­pominamy, że zgod­nie z art. 17a ust. 13 ustawy o narodowym spisie powszech­nym lud­no­ści i miesz­kań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), nie można odmówić prze­kazania danych rach­mistrzowi kon­tak­tującemu się z osobami fizycz­nymi objętymi spisem.

Udział w spisie jest obowiązkowy.

DSC 8797