Twój urząd

Nowy rok — nowy budżet

Tworzenie nowych miejsc przed­szkol­nych poprzez budowę Przed­szkola Miej­skiego w Pako­ści czy prze­budowa ul. Rynek i Żabiej wraz zagospodarowaniem terenów nad­brzeż­nych Noteci - to jedne z waż­niej­szych inwestycji zaplanowanych przez władze miasta na przy­szły rok. W czwar­tek, 28 grud­nia br. pakoscy radni zdecydowali o przyjęciu przy­gotowanego przez miej­skich urzęd­ników projektu budżetu na przy­szły rok.

Po obradach w komisjach, pozytyw­nym zaopiniowaniu projektu budżetu przez Regionalną Izbę Obrachun­kową, radni na sesji jed­nogłośnie przyjęli budżet. „Za” przyjęciem proponowanego przez Skarb­nik Gminy Annę Kruszka budżetu głosowało 14 obec­nych na sesji radnych.

Przyjęta Uchwała zakłada szacowane dochody budżetu miasta w kwocie 38 245 523,89 zł. Wydatki ogółem zamykają się kwotą 41 455 029,22 zł. Deficyt ma wynieść 3 209 505,33 zł. Na wydatki mająt­kowe miasto zamierza prze­znaczyć 7 270 818,31 zł, Naj­więk­szą kwotę tradycyj­nie pochłoną wydatki na oświatę — jest to kwota 14 148 533,00 zł.

W wystąpieniu Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal zaznaczył, iż dochody gminy Pakość z roku na rok, począw­szy od 2007 roku, gdzie wynosiły 18 303 089,00 zł są coraz więk­sze.

- „Projekt budżetu na 2018 rok general­nie jest porów­nywalny z wysoko­ścią budżetu mijającego 2017 roku. Dochody na rok 2018 oszacowaliśmy w wysoko­ści 38 245 523,89 zł, natomiast wydatki to kwota 41 455 029,22 zł. Pozytywem tego projektu jest kwota wydat­ków zamierzeń inwestycyj­nych prze­kraczająca 7 ml zł., a general­nie liczymy na to, że zakres rzeczowy zadań realizowanych w przy­szłym roku w Pako­ści będzie więk­szy, dlatego iż projekt budżetu nie prze­widuje chociażby inwestycji Sej­miku Wojewódz­kiego, które liczymy, że zostaną w przy­szłym roku zrealizowane. Gdyby scharak­teryzować ten projekt, który Pań­stwo otrzymali­ście to jest projekt który utrzymuje poziom usług, które oferuje Gmina swoim miesz­kań­com. Mam tu na myśli koszty utrzymania i funk­cjonowania na odpowied­nio wysokim poziomie, takim który sobie wypracowaliśmy przez ostat­nie lata, poziomie usług skierowanych do miesz­kań­ców. Ale rów­nież jest to projekt, w którym musimy zabez­pieczyć środki nie­zbędne do kon­tynuacji zadań już roz­poczętych w tym roku. (.…) Jest to projekt budżetu optymalny, jeśli chodzi o moż­liwo­ści i realizowane zadania w naszej gminie” — powiedział Wiesław Koń­czal.

W dal­szej czę­ści Bur­mistrz Wiesław Koń­czal przed­stawił inwestycje zaplanowane na 2018 rok:
- budowa rekreacyj­nej ścieżki pieszo-​rowerowej Rybitwy-​Wielowieś,
- odbudowa nawierzchni drogi gmin­nej przy ul. Różanej w Pako­ści,
- prze­budowa ul. Rynek i ul. Żabiej wraz z zagospodarowaniem terenów nad­brzeż­nych Noteci,
- budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-​Aleksandrowo,
- tworzenie nowych miejsc przed­szkol­nych poprzez budowę Przed­szkola Miej­skiego w Pako­ści,
- wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódz­kiej nr 255 relacji Pakość — Strzelno,
- budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość,
- prze­budowa oświetlenia w gminie Pakość,
- budowa placu zabaw dla dzieci nad jeziorem Pakoskim,
- budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Mogileń­skiej w Pako­ści,
- zagospodarowanie terenu przy ul. Fabrycz­nej w Pako­ści,
- moder­nizacja drogi dojaz­dowej do grun­tów rol­nych w gm. Pakość,
- zagospodarowanie terenu rekreacyj­nego w cen­trum wsi Kościelec,
- budowa boiska trenin­gowego przy ul. Błonie w Pako­ści,
- doposażenie placu zabaw w sołec­twie Gorzany-​Giebnia-​Węgierce.

Pod­czas sesji Radni uchwalili 12 uchwał. Nie zabrakło rów­nież podziękowań za dotych­czasową współ­pracę i życzeń na nowy rok, które złożył prze­wod­niczący Rady Miej­skiej Jerzy Joachimiak.

- „Dziękuję wszyst­kim Rad­nym za zaan­gażowanie na sesjach oraz pracach w komisji. Dziękuję pracow­nikom urzędu, z panem Bur­mistrzem na czele, z którymi wspól­nie staramy się roz­wiązać wiele istot­nych dla naszej gminy problemów. Podziękowania składam rów­nież do Pani mecenas Iwony Dorna za prawne wspieranie naszych decyzji. Osobne podziękowanie składam zastępcy pana bur­mistrza Szymonowi Łep­skiemu za pomoc jaką niejed­nokrot­nie mi okazywał w peł­nieniu funk­cji prze­wod­niczącego rady miej­skiej. A wszyst­kim zapraszanym na nasze obrady Gościom i słuchaczom dziękuję za obec­ność i cier­pliwość. Szanowni Pań­stwo jest to nasze ostat­nie w tym roku spo­tkanie w związku z czym życzę Wam wszyst­kim tutaj obec­nym oraz Waszym rodzinom, dużo zdrowia, pomyśl­no­ści i spo­koju w nad­chodzącym 2018 roku”.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD