Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Obrady Komisji Rewizyj­nej ZMiGN

W piątek, w Sali Sesyj­nej Urzędu Miej­skiego w Wieleniu odbyły się obrady Komisji Rewizyj­nej Związku Miast i Gmin Nad­notec­kich, do którego przynależy Gmina Pakość.

Gospodarzem spo­tkania była bur­mistrz Wielenia i zastępca prze­wod­niczącego Komisji Rewizyj­nej Związku Elż­bieta Rybarczyk.

Zgod­nie z obowiązującym Statutem Stowarzyszenia oraz regulaminem pracy Komisja Rewizyjna jest organem kon­tro­lującym pod względem finansowo-​księgowym. Kon­trolę za rok 2020 prze­prowadzono pod względem for­mal­nym i merytorycz­nym, podej­mując na zakoń­czenie obrad stanowisko w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Miast i Gmin Nad­notec­kich za rok 2020, które następ­nie zostanie przed­stawione pod obrady Wal­nego Zebrania Człon­ków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich.

Spo­tkanie przed­stawicieli samorządów Gminy Wieleń i Gminy Pakość było także okazją do wymiany doświad­czeń w zakresie podej­mowanych działań w zakresie roz­woju społeczno-​gospodarczego obu gmin.

W obradach udział wzięli: bur­mistrz Wielenia Elż­bieta Rybar­czyk, bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń, główna Księgowa Związku Jolanta Maślanka, dyrek­tor biura Hanna For­brich oraz inspek­tor ds. oświaty, kul­tury i promocji Gminy Pakość Mariusz Jarzynowski.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD