Twój urząd

Podatki lokalne uchwalone

Na wczoraj­szej sesji Rady Miej­skiej radni przyjęli stawki podat­ków lokal­nych od nie­ruchomo­ści oraz trans­por­towe na 2020 r. Od 1 stycz­nia zapłacimy więcej.

Jak poin­for­mowała Skarb­nik Gminy Anna Kruszka stawki podatku od nie­ruchomo­ści zostały pod­wyż­szone w stosunku do 2019 r. o śred­nio 4,6 %. Sugerowano się poziomem wskaź­nika inflacji oraz koniecz­no­ścią zapew­nienia środ­ków na finan­sowanie zadań realizowanych przez gminę. Podatek od nie­ruchomo­ści jest głów­nym źródłem dochodów własnych gminy i stanowi ok. 32% dochodów własnych.
W przy­padku podatku od środ­ków trans­por­towych dotych­czasowe stawki były na nie­zmien­nym poziomie od stycz­nia 2017 roku. Pod­czas wczoraj­szej sesji stawkę pod­wyż­szono o około 2%.

Po pod­wyżce stawki podatku od nie­ruchomo­ści przed­stawiają się następująco:
1. od grun­tów:
- związanych z prowadzeniem działal­no­ści gospodar­czej, bez względu na spo­sób zakwalifikowania w ewiden­cji grun­tów i budyn­ków od 1 m2 powierzchni – 0,93 zł,
- pod wodami powierzch­niowymi stojącymi lub wodami powierzch­niowymi płynącymi jezior i zbior­ników sztucz­nych od 1 ha powierzchni – 4,80 zł,
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłat­nej statutowej działal­no­ści pożytku publicz­nego przez organizacje pożytku publicz­nego od 1 m² powierzchni – 0,36 zł,
- nie­zabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 paź­dzier­nika 2015 r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miej­scowy plan zagospodarowania prze­strzen­nego prze­widuje prze­znaczenie pod zabudowę miesz­kaniową, usługową albo zabudowę o prze­znaczeniu mieszanym obej­mującym wyłącz­nie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wej­ścia w życie tego planu w odniesieniu do tych grun­tów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakoń­czono budowy zgod­nie z prze­pisami prawa budow­lanego od 1 m² powierzchni – 3,15 zł.

2. od budyn­ków lub ich czę­ści od 1 m² powierzchni użyt­kowej:
- miesz­kal­nych – 0,75 zł,
- związanych z prowadzeniem działal­no­ści gospodar­czej oraz od budyn­ków miesz­kal­nych lub ich czę­ści zajętych na prowadzenie działal­no­ści gospodar­czej – 23,70 zł,
- zajętych na prowadzenie działal­no­ści gospodar­czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siew­nym – 11,18 zł,
- związanych z udzielaniem świad­czeń zdrowot­nych w rozumieniu prze­pisów o działal­no­ści lecz­niczej, zajętych przez pod­mioty udzielające tych świad­czeń – 4, 87 zł,
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłat­nej statutowej działal­no­ści pożytku publicz­nego przez organizacje pożytku publicz­nego – 6,00 zł, z wyjąt­kiem garaży, dla których stawka wynosi 8,00 zł od 1 m² powierzchni użyt­kowej.

3. od budowli – 2% ich war­to­ści określonej na pod­stawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 37 ustawy o podat­kach i opłatach lokalnych.

Za nowymi staw­kami podatku od nie­ruchomo­ści głosowało 14 rad­nych, a 1 radny wstrzymał się od głosu.

Pod­czas sesji uchwalono rów­nież uchwałę w sprawie obniżenia śred­niej ceny skupu żyta, będącą pod­stawą naliczania podatku rol­nego na 2020 rok na obszarze Gminy Pakość z kwoty 58,46 zł za 1 dt do kwoty 49,00 za 1 dt oraz uchwałę w sprawie opłaty tar­gowej. Wysokość dzien­nej stawki opłaty tar­gowej od osób fizycz­nych, osób praw­nych oraz jed­nostek nie­po­siadających osobowo­ści praw­nej dokonujących sprzedaży na tar­gowisku „Mój Rynek” w Pako­ści wynosi:
- ze stoisk prze­znaczonych do sprzedaż artykułów rolno-​spożywczych – 12,00 zł,
- ze stoisk prze­znaczonych do sprzedaży artykułów prze­mysłowych – 25, 00 zł,
- ze stoisk zamkniętych wyposażonych w wodę i ener­gię elek­tryczną – 35,00 zł,
- z ręki, kosza, skrzynki lub w innej for­mie: warzyw, owoców, kwiatów, drobiu, nabiału i płodów rol­nych – 5,00 zł,
- w miej­scach poza tar­gowiskiem miej­skim na terenie miasta Pako­ści – 100,00 zł,
- przy cmen­tarzu parafial­nym w okresie od 25 paź­dzier­nika do 2 listopada od sprzedaży wień­ców, kwiatów, zniczy i świerku – 100,00 zł,
- na terenie miasta Pako­ści w okresie od 15 grud­nia do 31 grud­nia od sprzedaży choinek, ozdób choin­kowych, świerku – 50,00 zł,
- na terenie miasta Pako­ści w okresie od 15 do 31 grud­nia od sprzedaży fajer­wer­ków – 250,00 zł.