Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Odbiór drogi w Ludwińcu

W dniu 23 lipca dokonano oficjal­nego odbioru nowego odcinka drogi gmin­nej nr 150434C relacji Ludwiniec-​Dobieszewiczki.

Do użytku oddany został 450 metrowy odcinek drogi, na którym położona została nawierzch­nia bitumiczna. Wykonane zostały pobocza i zjazdy na posesje i pola, a odwod­nienie powierzch­niowe wykonane zostało za pomocą spad­ków poprzecznych.

Kwota otrzymanej dotacji na dofinan­sowanie moder­nizacji dróg dojaz­dowych do grun­tów rol­nych z Wojewódz­twa Kujaw­sko — Pomor­skiego wynosi 81 000,00 zł. Łączny koszt inwestycji — 194 274,47 zł.

Inwestycja realizowana była przez Zakład Usług Drogo­wych Marek Smor­czyń­ski z Mogilna.

Odbiór prac drogo­wych odbył się w obec­no­ści: sekretarza gminy Joanny Zemełki, inspek­tora ds. drogo­wnic­twa, leśnic­twa i melioracji Bogusława Kawki, inspek­tora nad­zoru budow­lanego Andrzeja Nowakow­skiego oraz kierow­nika budowy Zakładu Usług Drogo­wych z Mogilna Krzysz­tofa Kowalskiego.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD