Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Odbiór tech­niczny drogi w Mielnie

Zakoń­czył się remont drogi gmin­nej nr 150437C w cen­trum miej­scowo­ści Mielno. W dniu dzisiej­szym odbył się odbiór techniczny.

W ramach tej inwestycji na 264 metrowym odcinku wykonano pod­budowę drogi oraz nawierzch­nię z mieszanki mineralno-​asfaltowej, a także zjazdy do posesji.

W odbiorze tech­nicz­nym drogi uczest­niczyli: bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń, sekretarz gminy Joanna Zemełka, inspek­tor ds. drogo­wnic­twa, leśnic­twa i melioracji Bogusław Kawka, inspek­tor nad­zoru budow­lanego Andrzej Nowakow­ski oraz kierow­nik budowy z „Zakładu Usług Drogo­wych Marek Smor­czyń­ski” Krzysz­tof Kowal­ski.

Koszt tego przed­się­wzięcia to kwota 161.460,37 zł, z czego 51 300,00 zł to dofinan­sowanie z Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD