Twój urząd

Odbiór zadania na ulicy Fabrycznej

Zakoń­czyła się prze­budowa przy­łączy kanalizacji sanitar­nych oraz prze­budowa ist­niejącego gazociągu przy ulicy Fabrycz­nej. W środę, 5 grud­nia br. odbył się odbiór tech­niczny zadania.

W odbiorze uczest­niczyli: bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń, sekretarz Gminy Joanna Zemełka, inspek­tor ds. gospodarki komunal­nej i planowania prze­strzen­nego Radosław Dąbrow­ski, z ramienia firmy Pegaz90 — prezes Zarządu Andrzej Chmielewski.

Przed­miotem inwestycji było zagospodarowanie terenu przy ul. Fabrycz­nej w Pako­ści– etap II, realizowane w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół Wspól­not Miesz­kaniowych polegające na prze­budowie dróg, chod­ników, budowie placu zabaw i par­kin­gów wraz z infrastruk­turą towarzyszącą na terenie działek nr 105/​53, 105/​51, 105/​50 i 104/​2 przy ul. Fabrycz­nej 35-​7 w Pakości”.

Zakres zadania podzielony był na dwie czę­ści i obej­mował prze­budowę przy­łączy kanalizacji sanitar­nych do budyn­ków wielorodzin­nych w Pako­ści przy ul. Fabrycz­nej 3, 5 i 7 (działki nr 105/​51, 105/​53 i 104/​2) oraz prze­budowę ist­niejącego gazociągu n/​c DN100 stal wraz z przy­łączami do działek nr 105/​9, 105/​10 i 105/​11 przy ul. Fabrycz­nej w Pako­ści — działki nr 105/​9, 105/​10, 105/​11, 105/​53.

Wykonawcą zadania inwestycyj­nego była firma Pegaz90 z Mogilna. Łączny koszt robót wyniósł 228 780,00 zł. Etap I ww. inwestycji obej­mujący budowę oświetlenia zrealizowany został w 2017r. i wyniósł 27 472,05 zł.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD