Twój urząd

ODWOŁANIE KOMUNIKATU OSTRZEGAWCZEGO

Komunikat Nr 16a z dnia 06.12.2021r. Pań­stwowego Powiatowego Inspek­tora Sanitar­nego w Mogil­nie dla odbior­ców wody z wodociągu w Krzekotowie gm. Dąbrowa.

ODWOŁANIE KOMUNIKATU OSTRZEGAW­CZEGO WODA JEST ZDATNA DO SPOŻYCIA

W związku z warun­kową przy­dat­no­ścią wody do spo­życia produkowanej przez SUW w Krzekotowie zaopatrujący odbior­ców wody w miej­scowo­ściach: Krzekotowo, Dąbrowa, Białe Błota, Słaboszewo, Słaboszewko, Mierucin, Mierucinek, Mokre, Par­lin, Par­linek, Sędowo, Sucharzewo, oraz miej­scowo­ści Radłowo gmina Pakość i Szeroki Kamień gmina Bar­cin (sprzedaż wody) z powodu stwier­dzenia pod­wyż­szonej war­to­ści parametru „ogólna liczba mikroor­ganizmów w 22 st. C”, administrator w/​w wodociągu – Gmina Dąbrowa przy­wróciła jakość wody do zgod­nej z roz­porządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grud­nia 2017r. w sprawie jako­ści wody prze­znaczonej do spo­życia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Zatem wodociąg zaopatrujący odbior­ców wody w w/​w. wodociągu produkuje wodę speł­niającą wymagania mikrobiologiczne.

Prosimy prze­kazać tę infor­mację Pań­stwa sąsiadom.