Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Oferta Ludo­wego Zespołu Spor­towego Kościelec

Dnia 28 lutego 2019r. do Urzędu Miej­skiego w Pako­ści wpłynęła oferta złożona przez Ludowy Zespół Spor­towy Kościelec na wspar­cie realizacji zadania publicz­nego w zakresie upo­wszech­niania kul­tury fizycz­nej i sportu pt. „Udział drużyny Seniorów w rywalizacji spor­towej w zakresie piłki nożnej”.

Oferta została złożona na pod­stawie prze­pisów art 19 a ustawy o działal­no­ści pożytku publicz­nego i wolon­tariacie (Dz. U. z 2018 r. poz 450). Wszel­kie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać w ter­minie 7 dni od dnia zamiesz­czenia oferty.

pdfOferta503.35 KB

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD