Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Oferta Pol­skiego Stowarzyszenia Diabetyków, Koło Miej­skie w Pakości

Dnia 27 lutego 2019r. do Urzędu Miej­skiego w Pako­ści wpłynęła oferta złożona przez Pol­skie Stowarzyszenie Diabetyków, Koło Miej­skie w Pako­ści na wspar­cie realizacji zadania publicz­nego w zakresie ochrony zdrowia pt. „Wyjazd integracyjny Diabetyków”.

Oferta została złożona na pod­stawie prze­pisów art 19 a ustawy o działal­no­ści pożytku publicz­nego i wolon­tariacie (Dz. U. z 2018 r. poz 450). Wszel­kie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać w ter­minie 7 dni od dnia zamiesz­czenia oferty.

pdfOferta493.99 KB

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD