Twój urząd

Oferta Pol­skiego Związku Emerytów, Ren­cistów i Inwalidów, Koło Pakość

Dnia 22 lutego 2019r. do Urzędu Miej­skiego w Pako­ści wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Pol­ski Związek Emerytów, Ren­cistów i Inwalidów, Koło Pakość na wspar­cie realizacji zadania publicz­nego w zakresie działania na rzecz osób nie­peł­nospraw­nych pt. „Wyjazd integracyjno-​wypoczynkowy osób w wieku emerytalnym”.

Oferta została złożona na pod­stawie prze­pisów art 19 a ustawy o działal­no­ści pożytku publicz­nego i wolon­tariacie (Dz. U. z 2018 r. poz 450). Wszel­kie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać w ter­minie 7 dni od dnia zamiesz­czenia oferty.

pdfOferta474.54 KB

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD