Twój urząd

Oferta Pol­skiego Związku Emerytów, Ren­cistów i Inwalidów

W dniu 31 marca 2017 r. do Urzędu Miej­skiego w Pako­ści wpłynęła oferta złożona przez Pol­ski Związek Emerytów, Ren­cistów i Inwalidów Koło Pakość na wspar­cie realizacji zadania publicz­nego w zakresie działania na rzecz osób w wieku emerytal­nym pt. „Spo­tkanie integracyjne emerytów, ren­cistów”.
Oferta została złożona na pod­stawie prze­pisów art 19 a ustawy o działal­no­ści pożytku publicz­nego i wolon­tariacie (Dz. U. z 2016 r. poz 239). Wszel­kie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać w ter­minie 7 dni od dnia zamiesz­czenia oferty.

Oferta Pol­skiego Związku Emerytów, Ren­cistów i Inwalidów

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD