Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Oferta projek­tów Urzędu Mar­szał­kow­skiego dla organizacji pozarządowych

Blisko 7 milionów złotych znalazło się w puli środ­ków, które zarząd wojewódz­twa kujawsko-​pomorskiego prze­każe organizacjom pozarządowym na realizację zadań w 2022 roku. Nabór wniosków w więk­szo­ści uruchomionych otwar­tych kon­kur­sów ofert trwa do 24 stycz­nia 2022 roku. Wnioski można składać za pomocą inter­netowego generatora.

- Działające w Kujawsko-​Pomorskiem instytucje trzeciego sek­tora to ważni part­nerzy samorządowych władz wojewódz­twa w nie­mal każ­dym obszarze życia spo­łecz­nego i gospodar­czego. Cieszę się, że dzięki środ­kom samorządu wojewódz­twa mogą aktyw­nie działać. Tym bar­dziej, że w ich przed­się­wzięcia angażują się zwykli miesz­kańcy regionu. Zapraszam do składania wniosków o wspar­cie – mówi mar­szałek Piotr Całbecki.

Ogłoszone przez Urząd Mar­szał­kow­ski kon­kursy dotyczą realizacji projek­tów między innymi w zakresie kul­tury, sportu, turystyki, pomocy spo­łecz­nej, działal­no­ści na rzecz osób nie­peł­nospraw­nych, ochrony zdrowia, roz­wiązywania problemów uzależ­nień oraz działal­no­ści na rzecz organizacji pozarządowych.

Aktualna lista kon­kur­sów (szczegóły pod lin­kami) do 24 stycznia:

Kon­kurs otwarty do 28 lutego 2022 roku:

Kon­kurs z naborem wniosków od 2 stycz­nia do 30 września 2022 roku:

dofinan­sowanie wkładu własnego do projek­tów finan­sowanych z fun­duszy zewnętrznych.

Beata Krzemiń­ska
rzecz­nik pra­sowa Urzędu Mar­szał­kow­skiego
27 grud­nia 2021 r.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD