Twój urząd

Oferta złożona przez Stowarzyszenie Pomocna Dłoń

W dniu 17 maja 2017 r. do Urzędu Miej­skiego w Pako­ści wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Pomocna Dłoń w Pako­ści na wspar­cie realizacji zadania publicz­nego w zakresie działania na rzecz osób nie­peł­nospraw­nych pt. „Wyjazd integracyjny osób nie­peł­nospraw­nych”.
Oferta została złożona na pod­stawie prze­pisów art 19 a ustawy o działal­no­ści pożytku publicz­nego i wolon­tariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239). Wszel­kie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać w ter­minie 7 dni od dnia zamiesz­czenia oferty.

Oferta Stowarzyszenia Pomocna Dłoń

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD