Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Ogłoszenie o naborze kan­dydatów na człon­ków Gmin­nej Rady Działal­no­ści Pożytku Publicznego

Bur­mistrz Pako­ści ogłasza nabór kan­dydatów na człon­ków Gmin­nej Rady Działal­no­ści Pożytku Publicznego.

1. Na pod­stawie § 4 ust. 1 uchwały Nr IX/​83/​2019 Rady Miej­skiej w Pako­ści z dnia 26 września 2019 r. w sprawie trybu powoływania człon­ków oraz organizacji i trybu działania Gmin­nej Rady Działal­no­ści Pożytku Publicz­nego, Bur­mistrz Pako­ści zaprasza organizacje pozarządowe (w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwiet­nia 2003 roku o działal­no­ści pożytku publicz­nego i o wolon­tariacie) do zgłaszania kan­dydatów na człon­ków Gmin­nej Rady Działal­no­ści Pożytku Publicz­nego, zwaną dalej Radą Pożytku.

2. Organizacja ma prawo do zgłoszenia jed­nego kan­dydata na członka Rady Pożytku.

3. Organizacje dokonują zgłoszenia kan­dydatów na człon­ków Rady Pożytku poprzez dostar­czenie zgłoszenia Bur­mistrzowi w ter­minie 14 dni od dnia ogłoszenia o naborze kan­dydatów na człon­ków Gmin­nej Rady Działal­no­ści Pożytku Publicznego.

4. Zgłoszenie powinno zawierać:
1) nazwę i siedzibę Organizacji zgłaszającej;
2) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze bądź ewiden­cji Organizacji zgłaszającej;
3) numer telefonu i adres e-​mail Organizacji zgłaszającej;
4) imię i nazwisko oraz wskazanie funk­cji peł­nionej w Organizacji przez osobę zgłaszającą kan­dydata w imieniu Organizacji, a także jej pod­pis;
5) imię i nazwisko kan­dydata na członka Rady Pożytku, jego numer telefonu oraz adres e-​mail;
6) dane Organizacji, w której działa kan­dydat na członka Rady Pożytku — data rejestracji i numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze bądź ewiden­cji;
7) krótki opis doświad­czeń i umiejęt­no­ści kan­dydata na członka Rady Pożytku, które przy­datne będą w Radzie Pożytku;
8) krót­kie uzasad­nienie zgłoszenia kan­dydata do udziału w pracach Rady Pożytku.

5. Organizacja dokonująca zgłoszenia kan­dydatów na człon­ków Rady Pożytku dołącza do zgłoszenia:
1) oświad­czenie kan­dydata na członka Rady Pożytku o wyrażeniu zgody na kan­dydowanie oraz pisemną zgodę na prze­twarzanie danych osobowych;
2) oświad­czenie kan­dydata na członka Rady Pożytku o nie­karal­no­ści za prze­stęp­stwo umyślne;
3) aktualny odpis z rejestru bądź ewiden­cji lub innego dokumentu, który potwier­dza status prawny Organizacji zgłaszającej oraz umocowanie osób ją reprezentujących.

6. Listę imienną osób, których kan­dydatury zostały zgłoszone wraz z nazwą Organizacji zgłaszającej, krót­kim opisem doświad­czeń i umiejęt­no­ści każ­dego kan­dydata na członka Rady Pożytku zamiesz­cza się na stronie inter­netowej Urzędu Miej­skiego w Pako­ści oraz w Biuletynie Infor­macji Publicz­nej Urzędu Miej­skiego w Pako­ści, do czasu powołania Rady Pożytku.

7. W przy­padku braku kan­dydatów lub zgłoszenia nie­wy­star­czającej liczby kan­dydatów Bur­mistrz prze­dłuża nabór kandydatów.

8. W ter­minie 14 dni od dnia opublikowania listy, o której mowa w pkt 6, Organizacje mogą głosować na 5 kan­dydatów, przy czym wybór kan­dydatów na człon­ków Rady Pożytku winien zostać potwier­dzony pod­pisami osób upo­waż­nionych do składania oświad­czeń woli w imieniu Organizacji.

9. Głosy na kan­dydatów, które wpłyną po ter­minie określonym w pkt 8 lub nie będą pod­pisane przez osoby upo­waż­nione, nie będą uwzględnione.

10. Wynik głosowania ustala powołana przez Bur­mistrza komisja złożona z dwóch przed­stawicieli Bur­mistrza, jed­nego przed­stawiciela Rady Miej­skiej i jed­nego przed­stawiciela Organizacji.

11. Do Rady Pożytku wchodzi 5 osób, które uzyskały naj­więk­szą liczbę głosów. W przy­padku rów­nej liczby głosów decyduje losowanie.

12. W przy­padku zgłoszenia jedynie pięciu kan­dydatów na człon­ków Rady Pożytku, powołuje się ich bez prze­prowadzania głosowania.

13. Wyniki głosowania uwzględ­niające liczbę głosów uzyskanych przez poszczegól­nych kan­dydatów oraz infor­macja o osobach, które zostały wybrane do Rady Pożytku, Bur­mistrz ogłasza na stronie inter­netowej Urzędu Miej­skiego w Pako­ści oraz w Biuletynie Infor­macji Publicz­nej Urzędu Miej­skiego w Pako­ści w ter­minie 10 dni od daty zakoń­czenia procedury wyboru.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD