Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Ogłoszenie z dnia 02.01.2015r.

tryb zamówienia: I publiczny prze­targ ustny ograniczony
zamawiający: Gmina Pakość
zamówienie na: sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość, położonej w Pako­ści przy ul. Radłow­skiej, oznaczonej ewiden­cyj­nie dz. nr 105 o pow. 0,0170 ha, KW nr BY1I/​00023371/​2, Bp (zur­banizowane tereny nie­zabudowane).
nr sprawy: KIO.6840.39.5.2014.NF
war­tość: — — — — — — –
ter­min składania ofert: 30 stycz­nia 2015 13:00

OGŁOSZENIE

Na pod­stawie art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierp­nia 1997 r. o gospodarce nie­ruchomo­ściami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.), roz­porządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie spo­sobu i trybu prze­prowadzania prze­tar­gów oraz rokowań na zbycie nie­ruchomo­ści (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), uchwały nr XXXIV/​327/​2014 Rady Miej­skiej w Pako­ści z dnia 30 paź­dzier­nika 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nie­zabudowanej nie­ruchomo­ści grun­towej, położonej w Pako­ści przy ul. Radłow­skiej, oznaczonej jako dz. nr 105, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość.

Bur­mistrz Pako­ści
ogłasza w dniu 31 grud­nia 2014r.
I publiczny prze­targ ustny ograniczony

na sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość, położonej w Pako­ści przy ul. Radłow­skiej, oznaczonej ewiden­cyj­nie dz. nr 105 o pow. 0,0170 ha, KW nr BY1I/​00023371/​2, Bp (zur­banizowane tereny niezabudowane).

Cena wywoław­cza stanowi kwotę brutto: 3.860,00 zł (słow­nie: trzy tysiące osiem­set sześć­dziesiąt złotych 00/​100).

Z uwagi na fakt, iż ww. nie­ruchomość grun­towa nie posiada bez­pośred­niego dostępu do drogi publicz­nej, prze­targ ustny został ograniczony do wła­ścicieli działek bez­pośred­nio przy­ległych do przed­miotowej nie­ruchomo­ści: dz. nr 101; 106 oraz 108.

1. Ww. nie­ruchomość nie jest obciążona ani nie stanowi przed­miotu zobowiązań.
2. Warun­kiem uczest­nic­twa w prze­targu jest wpłacenie wadium w wysoko­ści:
- 400,00 zł (słow­nie: czterysta złotych 00/​100)
do dnia 30 stycz­nia 2015 r. do godz. 1300 — gotówką do kasy Urzędu Miej­skiego w Pako­ści lub prze­lewem (decyduje data wpłaty wadium) na konto Urzędu nr nr 72 8170 1034 0050 0207 2000 0070 w Banku Spół­dziel­czym Pruszcz Pomor­ski Oddział w Pako­ści.
3. Prze­targ odbędzie się w dniu 03 lutego 2015 r. o godz. 10:00, w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści, przy ul. Rynek 4, 88170 Pakość, sala nr 17 (I piętro).
4. Ter­min zgłoszenia uczest­nic­twa w I prze­targu ust­nym ograniczonym ustala się na dzień 30 stycz­nia 2015r. do godziny 1300. Pisemne zgłoszenie należy składać w zamkniętych koper­tach z oznaczeniem „I prze­targ ustny ograniczony na zbycie nie­zabudowanej nie­ruchomo­ści grun­towej, położonej w Pako­ści przy ul. Radłow­skiej”, w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści, ul. Rynek 4, sekretariat (parter).

Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:

imię, nazwisko i adres zgłaszającego albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny pod­miot,
datę spo­rządzenia zgłoszenia,
pod­pis osoby reprezen­tującej zgłaszającego.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodów potwier­dzających speł­nienie warun­ków wynikających z ograniczeń tj. akt własno­ści do działki bez­pośred­nio przy­ległej, lub wypisu z rejestru grun­tów, lub odpisu z wła­ściwej księgi wieczystej.

5.Lista osób zakwalifikowanych do uczest­nic­twa w I prze­targu ust­nym ograniczonym, zostanie umiesz­czona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej­skiego w Pako­ści, nie póź­niej niż dzień przed wyznaczonym ter­minem prze­targu, tj. do dnia 02 lutego 2015r.
6.Warunkiem uczest­nic­twa w I publicz­nym prze­targu ust­nym ograniczonym jest zakwalifikowanie przez komisję, a w dniu prze­targu okazanie komisji:

oryginału dowodu wniesienia wadium,
dowodu toż­samo­ści – w przy­padku osób fizycz­nych,
stosow­nych peł­nomoc­nictw, dowodów toż­samo­ści osób reprezen­tujących pod­miot w przy­padku osób praw­nych oraz jed­nostek organizacyj­nych nie posiadających osobowo­ści praw­nej, a pod­legających wpisowi do rejestru.

7. I prze­targ ustny ograniczony odbędzie się chociażby zakwalifikowano do prze­targu tylko jed­nego oferenta speł­niającego warunki określone w ogłoszeniu.
8. Kupno przed­miotowej nie­ruchomo­ści przez cudzoziem­ców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrz­nych.
9. Pierw­szeń­stwo w nabyciu przy­sługuje osobom fizycz­nym i praw­nym speł­niającym warunki zawarte w art. 34 ustawy o gospodarce nie­ruchomo­ściami.
10. Wadium wpłacone przez osobę, która prze­targ wygra zaliczone zostanie na poczet ceny zakupu, a w przy­padku uchylania się tej osoby od zawar­cia umowy, wadium prze­chodzi na rzecz Sprzedającego.
11. Osoby, które prze­targu nie wygrały otrzymają zwrot wpłaconego wadium nie­zwłocz­nie po zamknięciu prze­targu, jed­nak nie póź­niej niż w ter­minie do 3 dni od zamknięcia prze­targu prze­lewem na koszt uczest­nika prze­targu.
12. Szczegółowe infor­macje dotyczące prze­targu można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu (pok. nr 16) lub telefonicz­nie pod nr (52) 566 60 88.
13. Z waż­nych powodów, zgod­nie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierp­nia 1997 r. o gospodarce nie­ruchomo­ściami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.), prze­targ może zostać odwołany.

Bur­mistrz Pako­ści
Wiesław Koń­czal

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD