Ogłoszenie z dnia 10.03.2016 r.

zamówienie na: sprzedaż lokalu użyt­kowego nr I o pow. 17,56 m2, stanowiącego własność Gminy Pakość, położonego przy ul. Św. Jana 3 i 5 w Pako­ści, na działce geo­dezyj­nie oznaczonej nr 243/​2; sprzedaż prawa użyt­kowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiących własność Skarbu Pań­stwa nie­ruchomo­ści grun­towych położonych przy ul. Topolowej w Pako­ści, oznaczonych jako dz. nr 2/​32, 2/​33, 2/​34 oraz dzier­żawa czę­ści nie­ruchomo­ści grun­towej, oznaczoną jako działka nr 159/​2, położonej przy ul. Rynek w Pako­ści, z prze­znaczeniem na polep­szenie warun­ków zagospodarowania nie­ruchomo­ści przy­ległej
zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny prze­targ pisemny nieograniczony, II publiczny prze­targ pisemny nieograniczony i I publiczny prze­targ pisemny ograniczony
nr sprawy: KIO.6840.10.1.2016.NF
war­tość: — — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 8 kwiet­nia 2016 14:00

treść ogłoszenia