Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Ogłoszenie z dnia 12.02.2014 r.

tryb zamówienia: I publiczny prze­targ ustny nieograniczony na: sprzedaż prawa użyt­kowania wieczystego Gminy Pakość
zamawiający: Sprzedający: Gmina Pakość
zamówienie na: sprzedaż prawa użyt­kowania wieczystego Gminy Pakość do nie­ruchomo­ści grun­towej oznaczonej ewiden­cyj­nie jako dz. nr 2/​28 o pow. 0,1425 ha, KW nr BY1I/​00035638/​9, Ba (tereny prze­mysłowe), położonej w Pako­ści przy ul. Topolowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
nr sprawy: KIO.6840.17.1.2014
war­tość: — — — — — — — — — — — — — -
ter­min składania ofert: 18 marca 2014 10:00
OGŁOSZENIE

Na pod­stawie art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierp­nia 1997 roku o gospodarce nie­ruchomo­ściami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm), Roz­porządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie spo­sobu i trybu prze­prowadzania prze­tar­gów oraz rokowań na zbycie nie­ruchomo­ści (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) oraz uchwały nr V/​37/​2011 Rady Miej­skiej w Pako­ści z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nie­zabudowanej nie­ruchomo­ści grun­towej, położonej w Pako­ści przy ul. Topolowej, stanowiącej własność Gminy Pakość,

Bur­mistrz Pako­ści
ogłasza w dniu 12 lutego 2014 r.
I publiczny prze­targ ustny nieograniczony na:

sprzedaż prawa użyt­kowania wieczystego Gminy Pakość do nie­ruchomo­ści grun­towej oznaczonej ewiden­cyj­nie jako dz. nr 2/​28 o pow. 0,1425 ha, KW nr BY1I/​00035638/​9, Ba (tereny prze­mysłowe), położonej w Pako­ści przy ul. Topolowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Cena wywoław­cza stanowi kwotę brutto: 34.300,00 zł (słow­nie: trzydzie­ści cztery tysiące trzysta złotych 00/​100).
1. Przed­miotowa nie­ruchomość grun­towa nie jest obciążona, ani też nie stanowi przed­miotu zobowiązań.
2. Prze­targ odbędzie się w dniu 18 marca 2014 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści, ul. Rynek 4, 88170 Pakość, I piętro — pok. nr 17.
3. Ostateczna wysokość ceny nabycia nie­ruchomo­ści zostanie ustalona w prze­targu.
4.Warunkiem uczest­nic­twa w prze­targu jest wpłacenie wadium w wysoko­ści 3.500,00 zł (słow­nie: trzy tysiące pięć­set złotych 00/​100) do dnia 14 marca 2014 r. do godz. 1300 — gotówką do kasy Urzędu Miej­skiego lub prze­lewem (decyduje data wpłaty wadium) na konto Urzędu nr nr 72 8170 1034 0050 0207 2000 0070 w Banku Spół­dziel­czym Pruszcz Pomor­ski Oddział w Pako­ści.
W sytuacji wpłaty wadium gotówką w kasie Urzędu, prosimy o podanie numeru konta ban­kowego, na które zostanie dokonany zwrot wadium na koszt uczest­nika prze­targu w razie nie przy­stąpienia do prze­targu lub wygrania prze­targu przez inną osobę.
5. Kupno przed­miotowej nie­ruchomo­ści przez cudzoziem­ców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrz­nych.
6. Pierw­szeń­stwo nabycia przy­sługuje osobom fizycz­nym i praw­nym speł­niającym warunki zawarte w art. 34 ustawy o gospodarce nie­ruchomo­ściami.
7. Wadium wpłacone przez osobę, która prze­targ wygra zaliczone zostanie na poczet ceny zakupu, a w przy­padku uchylania się tej osoby od zawar­cia umowy, wadium prze­chodzi na rzecz Sprzedającego.
8. Osoby, które prze­targu nie wygrały otrzymają zwrot wpłaconego wadium nie­zwłocz­nie po zamknięciu prze­targu, jed­nak nie póź­niej niż w ter­minie do 3 dni od zamknięcia prze­targu w kasie Urzędu lub prze­lewem na koszt uczest­nika prze­targu.
9. Szczegółowe infor­macje dotyczące prze­targu można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu (pok. nr 16 i 19) lub telefonicz­nie pod nr (52) 566 60 88 oraz pod nr (52) 566 60 85.
10. Zgod­nie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierp­nia 1997 roku o gospodarce nie­ruchomo­ściami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm), z uzasad­nionych przy­czyn prze­targ może zostać odwołany.

Bur­mistrz Pako­ści
Wiesław Kończal

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD