Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Ogłoszenie z dnia 19.01.2015 r.

tryb zamówienia: III publiczny prze­targ ustny nieograniczony
zamawiający: Gmina Pakość
zamówienie na: sprzedaż nie­ruchomo­ści lokalowej nr 13 o pow. 65,40 m2, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w budynku wielorodzin­nym przy ul. Mogileń­skiej 17 w Pako­ści, na działce geo­dezyj­nie oznaczonej nr 213/​7 o powierzchni 0,0550 ha,
nr sprawy: KIO.6840.5.2015.MM
war­tość: — — — — — — –
ter­min składania ofert: 13 lutego 2015 13:00

OGŁOSZENIE

Na pod­stawie art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierp­nia 1997 roku o gospodarce nie­ruchomo­ściami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), Roz­porządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie spo­sobu i trybu prze­prowadzania prze­tar­gów oraz rokowań na zbycie nie­ruchomo­ści (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) oraz uchwały Nr XXX/​285/​2014 Rady Miej­skiej w Pako­ści z dnia 25 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu miesz­kal­nego nr 13, położonego w budynku przy ul. Mogileń­skiej 17 w Pako­ści, stanowiącego własność Gminy Pakość

Bur­mistrz Pako­ści
ogłasza w dniu 19 stycz­nia 2015 r.

III publiczny prze­targ ustny nieograniczony na sprzedaż nie­ruchomo­ści lokalowej nr 13 o pow. 65,40 m2, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w budynku wielorodzin­nym przy ul. Mogileń­skiej 17 w Pako­ści, na działce geo­dezyj­nie oznaczonej nr 213/​7 o powierzchni 0,0550 ha, zapisanej przez Sąd Rejonowy w Ino­wrocławiu Wydział Ksiąg Wieczystych w księdze wieczystej KW nr BY1I/​00029960/​0. Nie­ruchomość lokalowa nr 13, stanowiąca własność Gminy Pakość, położona jest na IV piętrze, składa się z trzech pokoi, kuchni, przed­pokoju, łazienki i wc o łącz­nej powierzchni użyt­kowej 65,40 m2. W skład nabywanej nie­ruchomo­ści wchodzi udział we współ­własno­ści czę­ści budynku i urządzeń, które nie służą wyłącz­nie do użytku wła­ścicieli lokalu w wysoko­ści 6540/​166100 oraz udział we współ­użyt­kowaniu wieczystym w działce nr 213/​7 w takiej samej wysokości.

Cena wywoław­cza nie­ruchomo­ści lokalowej wraz z udziałem w użyt­kowaniu wieczystym gruntu wynosi: 106 000,00 zł brutto (słow­nie: sto sześć tysięcy złotych 00/​100).

Pierw­szy prze­targ na sprzedaż przed­miotowych nie­ruchomo­ści odbył się w dniu 24 czerwca 2014r. Drugi prze­targ odbył się w dniu 03 paź­dzier­nika 2014r.

Przed­miotowa nie­ruchomość nie jest obciążona, ani też nie stanowi przed­miotu zobowiązań.
Prze­targ na sprzedaż ww. nie­ruchomo­ści lokalowej odbędzie się w dniu 17 lutego 2015 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści, ul. Rynek 4, 88170 Pakość, I piętro pok. nr 17.
Ostateczna wysokość ceny nabycia nie­ruchomo­ści zostanie ustalona w prze­targu.
Warun­kiem uczest­nic­twa w prze­targu jest wpłacenie wadium w wysoko­ści: 5 300,00 zł (słow­nie: pięć tysięcy trzysta złotych 00/​100), do dnia 13 lutego 2015 r. do godz. 13:00 — gotówką do kasy Urzędu Miej­skiego lub prze­lewem (decyduje data wpłaty wadium) na konto Urzędu nr nr 72 8170 1034 0050 020720000070 w Banku Spół­dziel­czym Pruszcz Pomor­ski Oddział w Pako­ści. W sytuacji wpłaty wadium gotówką w kasie Urzędu, prosimy o podanie numeru konta ban­kowego, na które zostanie dokonany zwrot wadium na koszt uczest­nika prze­targu w razie nie przy­stąpienia do prze­targu lub wygrania prze­targu przez inną osobę.

Kupno przed­miotowej nie­ruchomo­ści przez cudzoziem­ców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrz­nych.
Pierw­szeń­stwo nabycia przy­sługuje osobom fizycz­nym i praw­nym speł­niającym warunki zawarte w art. 34 ustawy o gospodarce nie­ruchomo­ściami.
Wadium wpłacone przez osobę, która prze­targ wygra zaliczone zostanie na poczet ceny zakupu, a w przy­padku uchylania się tej osoby od zawar­cia umowy, wadium prze­chodzi na rzecz Sprzedającego.
Osoby, które prze­targu nie wygrały otrzymają zwrot wpłaconego wadium nie­zwłocz­nie po zamknięciu prze­targu, jed­nak nie póź­niej niż w ter­minie do 3 dni od zamknięcia prze­targu w kasie Urzędu lub prze­lewem na koszt uczest­nika prze­targu.
Szczegółowe infor­macje dotyczące prze­targu można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu (pok. nr 16) lub telefonicz­nie pod nr (52) 566 60 88.
Zgod­nie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierp­nia 1997 roku o gospodarce nie­ruchomo­ściami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm), z uzasad­nionych przy­czyn prze­targ może zostać odwołany.

Bur­mistrz Pako­ści
Wiesław Koń­czal

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD