Ogłoszenie z dnia 20.05.2014 r.

tryb zamówienia: Prze­targ ustny nieograniczony
zamawiający: Gmina Pakość
zamówienie na: sprzedaż nie­ruchomo­ści lokalowej nr 5 o pow. 47,85 m2, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w budynku wielorodzin­nym przy ul. Mogileń­skiej 43 w Pako­ści; sprzedaż nie­ruchomo­ści lokalowej nr 13 o pow. 65,40 m2, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w budynku wielorodzin­nym przy ul. Mogileń­skiej 17 w Pakości
nr sprawy: KIO.6840.24.2.2014.MM
war­tość: — — — — — — –
ter­min składania ofert: 24 czerwca 2014 10:00
Pakość, 20 maja 2014 r.
KIO.6840.24.2.2014.MM
OGŁOSZENIE
Na pod­stawie art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierp­nia 1997 roku o gospodarce nie­ruchomo­ściami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518), Roz­porządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie spo­sobu i trybu prze­prowadzania prze­tar­gów oraz rokowań na zbycie nie­ruchomo­ści (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), uchwały Nr XXX/​286/​2014 Rady Miej­skiej w Pako­ści z dnia 25 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu miesz­kal­nego nr 5, położonego w budynku przy ul. Mogileń­skiej 43
w Pako­ści, stanowiącego własność Gminy Pakość oraz uchwały Nr XXX/​285/​2014 Rady Miej­skiej w Pako­ści z dnia 25 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu miesz­kal­nego nr 13, położonego w budynku przy ul. Mogileń­skiej 17 w Pako­ści, stanowiącego własność Gminy Pakość,
Bur­mistrz Pako­ści
ogłasza w dniu 20 maja 2014 r.
I publiczny prze­targ ustny nieograniczony na:
a) sprzedaż nie­ruchomo­ści lokalowej nr 5 o pow. 47,85 m2, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w budynku wielorodzin­nym przy ul. Mogileń­skiej 43 w Pako­ści, na działce geo­dezyj­nie oznaczonej nr 230/​2 o powierzchni 0,0326 ha, zapisanej przez Sąd Rejonowy w Ino­wrocławiu Wydział Ksiąg Wieczystych w księdze wieczystej KW nr BY1I/​00035386/​7. Nie­ruchomość lokalowa nr 5, stanowiąca własność Gminy Pakość, położona jest na II piętrze, składa się z trzech pokoi, kuchni, przed­pokoju, łazienki i wc o łącz­nej powierzchni użyt­kowej 47,85 m2. W skład nabywanej nie­ruchomo­ści wchodzi udział we współ­własno­ści czę­ści budynku i urządzeń, które nie służą wyłącz­nie do użytku wła­ścicieli lokalu w wysoko­ści 5107/​116957 oraz udział we współ­własno­ści działki nr 230/​2 w takiej samej wysokości.
Cena wywoław­cza nie­ruchomo­ści lokalowej: 106 400,00 zł brutto (słow­nie: sto sześć tysięcy czterysta złotych 00/​100)
b) sprzedaż nie­ruchomo­ści lokalowej nr 13 o pow. 65,40 m2, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w budynku wielorodzin­nym przy ul. Mogileń­skiej 17 w Pako­ści, na działce geo­dezyj­nie oznaczonej nr 213/​7 o powierzchni 0,0550 ha, zapisanej przez Sąd Rejonowy w Ino­wrocławiu Wydział Ksiąg Wieczystych w księdze wieczystej KW nr BY1I/​00029960/​0. Nie­ruchomość lokalowa nr 13, stanowiąca własność Gminy Pakość, położona jest na IV piętrze, składa się z trzech pokoi, kuchni, przed­pokoju, łazienki i wc o łącz­nej powierzchni użyt­kowej 65,40 m2. W skład nabywanej nie­ruchomo­ści wchodzi udział we współ­własno­ści czę­ści budynku i urządzeń, które nie służą wyłącz­nie do użytku wła­ścicieli lokalu w wysoko­ści 6540/​166100 oraz udział we współ­użyt­kowaniu wieczystym w działce nr 213/​7 w takiej samej wysokości.
Cena wywoław­cza nie­ruchomo­ści lokalowej wraz z udziałem w użyt­kowaniu wieczystym gruntu: 126 700,00 zł brutto (słow­nie: sto dwadzie­ścia sześć tysięcy siedem­set złotych 00/​100)
1. Przed­miotowe nie­ruchomo­ści nie są obciążone, ani też nie stanowią przed­miotu zobowiązań.
2. I publiczny prze­targ ustny nieograniczony na sprzedaż nie­ruchomo­ści lokalowej, położonej przy ul. Mogileń­skiej 43/​5 w Pako­ści oraz nie­ruchomo­ści lokalowej, położonej przy ul. Mogileń­skiej 17/​13 w Pako­ści odbędzie w dniu 24 czerwca 2014 r.o godz. 10:00 w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści, ul. Rynek 4, 88170 Pakość, I piętro pok. nr 17.
3. Warun­kiem uczest­nic­twa w prze­targu jest wpłacenie wadium w wysokości:
- 5 400,00 zł (słow­nie: pięć tysięcy czterysta złotych 00/​100) – lokal nr 5, położony przy ul. Mogileń­skiej 43 w. Pakości,
- 6 400,00 zł (słow­nie: sześć tysiecy czterysta złotych 00/​100) – lokal nr 13, położony przy ul. Mogileń­skiej 17 w Pako­ści, do dnia 20 czerwca 2014 r. do godz. 1300 — gotówką do kasy Urzędu Miej­skiego lub prze­lewem (decyduje data wpłaty wadium) na konto Urzędu nr nr 72 8170 1034 0050 020720000070 w Banku Spół­dziel­czym Pruszcz Pomor­ski Oddział w Pakości.
W sytuacji wpłaty wadium gotówką w kasie Urzędu, prosimy o podanie numeru konta ban­kowego, na które zostanie dokonany zwrot wadium na koszt uczest­nika prze­targu w razie nie przy­stąpienia do prze­targu lub wygrania prze­targu przez inną osobę.
4. Ostateczna wysokość ceny nabycia nie­ruchomo­ści zostanie ustalona w przetargu.
5. Kupno przed­miotowych nie­ruchomo­ści przez cudzoziem­ców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych;
6. Pierw­szeń­stwo nabycia przy­sługuje osobom fizycz­nym i praw­nym speł­niającym warunki zawarte w art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
7. Wadium wpłacone przez osobę, która prze­targ wygra zaliczone zostanie na poczet ceny zakupu, a w przy­padku uchylania się tej osoby od zawar­cia umowy, wadium prze­chodzi na rzecz Sprzedającego;
8. Osoby, które prze­targu nie wygrały otrzymają zwrot wpłaconego wadium nie­zwłocz­nie po zamknięciu prze­targu, jed­nak nie póź­niej niż w ter­minie do 3 dni od zamknięcia prze­targu w kasie Urzędu lub prze­lewem na koszt uczest­nika przetargu;
9. Szczegółowe infor­macje dotyczące prze­targu można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu (pok. nr 16 ) lub telefonicz­nie pod nr (52) 566 60 88.
10. Zgod­nie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierp­nia 1997 roku o gospodarce nie­ruchomo­ściami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm), z uzasad­nionych przy­czyn prze­targ może zostać odwołany.
Bur­mistrz Pako­ści
Wiesław Koń­czal
Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD