Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Ogłoszenie z dnia 21 marca 2020 r.

Na pod­stawie § 10 Roz­porządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Pol­skiej stanu epidemii (Dz. U., poz. 491) wprowadzam następujące ograniczenia związane z obsługą klien­tów przez Urząd Miej­ski w Pakości:

 1. Obsługa klien­tów będzie realizowana w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek, środę i czwar­tek w godz. 7.0015.00, we wtorek w godz. 7.0016.00 oraz w piątek w godz. 7.0014.00 wyłącz­nie w for­mie telefonicz­nej, elek­tronicz­nej lub za pośred­nic­twem operatora pocztowego.
 2. W sprawach pil­nych, w szczegól­no­ści w sprawach, w których ist­nieje koniecz­ność osobistego stawien­nic­twa , obsługa klien­tów odbywać się będzie w budynku Urzędu w godz. 9.0011.00. W takich sprawach dopusz­cza się rów­nież obsługę klienta w innych godzinach pracy Urzędu wyłącz­nie po uprzed­nim telefonicz­nym umówieniu wizyty.
  Szczegółowy wykaz telefonów oraz adresów e-​mail do wszyst­kich komórek organizacyj­nych znaj­duje się na stronie inter­netowej Gminy:
  http://​www​.pakosc​.pl/​t​w​o​j​-​u​r​z​a​d​-​i​n​f​o​r​m​a​c​j​e​-​d​l​a​-​p​e​t​e​n​t​a​/​k​o​n​t​a​k​t​y​.​h​t​m​l
 3. W przy­padku obsługi klienta w budynku Urzędu stosuje się następujące zasady:
  a) wej­ście do Urzędu odbywa się wyłącz­nie od strony ul. Rynek (wej­ście główne),
  b) bez­pośred­nio po wej­ściu do Urzędu klient winien kierować się bez­pośred­nio do Biura Obsługi Interesanta (stanowisko na prawo od wej­ścia do Urzędu) w celu przed­stawienia sprawy do załatwienia,
  c) pracow­nik Biura Obsługi Interesanta powiadamia merytorycz­nego pracow­nika Urzędu, który w wyznaczonym w budynku miej­scu przyj­muje sprawę od klienta i udziela klien­towi nie­zbęd­nych do załatwienia sprawy wyjaśnień,
  d) w Urzędzie, w czasie załatwiania sprawy prze­bywać może tylko jeden klient i wyłącz­nie w miej­scu wyznaczonym do obsługi.
 4. Powyż­sze ograniczenia obowiązują do odwołania.
 5. Ogłoszenie oraz wszel­kie zmiany zawar­tych w ogłoszeniu regulacji pod­legają natych­miastowej publikacji na stronach inter­netowych Gminy Pakość oraz na urzędowych tablicach ogłoszeń

Szymon Łep­ski
Z-​ca Bur­mistrza Pakości

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD