Ogłoszenie z dnia 22.04.2014 r.

tryb zamówienia: I publiczny prze­targ ustny nieograniczony
zamawiający: Gmina Pakość
zamówienie na: dzier­żawę, na okres 3 lat, nie­ruchomo­ści grun­towej oznaczonej ewiden­cyj­nie nr 27/​3 o pow. ca 25,6800 ha, KW nr BY1I/​00037680/​2, położonej w m. Gieb­nia, gm. Pakość; RIVa, IVb, V (grunty orne klasy IVa, IVb, V), z prze­znaczeniem na cele rolnicze
nr sprawy: KIO.6840.6.10.2014
war­tość: — — — — — — — — — — — — — -
ter­min składania ofert: 23 maja 2014 10:00

OGŁOSZENIE

Na pod­stawie art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierp­nia 1997 roku o gospodarce nie­ruchomo­ściami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm), Roz­porządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie spo­sobu i trybu prze­prowadzania prze­tar­gów oraz rokowań na zbycie nie­ruchomo­ści (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXV/​225/​2009 Rady Miej­skiej w Pako­ści z dnia 17 września 2009 r. w sprawie zasad wydzier­żawiania nie­ruchomo­ści grun­towych, stanowiących własność lub będących w użyt­kowaniu wieczystym Gminy Pakość oraz określenia wysoko­ści minimal­nych stawek czyn­szu z tytułu dzier­żawy tych grun­tów (Dz.Urz.WK-P z 2009 r. Nr 101, poz.1679),

Bur­mistrz Pako­ści
ogłasza w dniu 22 kwiet­nia 2014 r.
I publiczny prze­targ ustny nieograniczony na:

dzier­żawę, na okres 3 lat, nie­ruchomo­ści grun­towej oznaczonej ewiden­cyj­nie nr 27/​3 o pow. ca 25,6800 ha, KW nr BY1I/​00037680/​2, położonej w m. Gieb­nia, gm. Pakość; RIVa, IVb, V (grunty orne klasy IVa, IVb, V), z prze­znaczeniem na cele rolnicze,
minimalna wysokość czyn­szu dzier­żaw­nego: 101,68 q żyta co daje rów­nowar­tość: 4.423,08 zł (słow­nie: cztery tysiące czterysta dwadzie­ścia trzy złote 08/​100) rocznie.
1. Przed­miotowa nie­ruchomość grun­towa nie jest obciążona, ani też nie stanowi przed­miotu zobowiązań.
2. Prze­targ odbędzie się w dniu 23 maja 2014 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści, ul. Rynek 4, 88170 Pakość, I piętro — pok. nr 17.
3. Ostateczna wysokość czyn­szu dzier­żaw­nego zostanie ustalona w prze­targu.
4. Warun­kiem uczest­nic­twa w prze­targu jest wpłacenie wadium w wysoko­ści 450,00 zł (słow­nie: czterysta pięć­dziesiąt złotych 00/​100) do dnia 20 maja 2014 r. do godz. 14.00 — gotówką do kasy Urzędu Miej­skiego lub prze­lewem (decyduje data wpłaty wadium) na konto Urzędu nr nr 72 8170 1034 0050 0207 2000 0070 w Banku Spół­dziel­czym Pruszcz Pomor­ski Oddział w Pako­ści.
W sytuacji wpłaty wadium gotówką w kasie Urzędu, prosimy o podanie numeru konta ban­kowego, na które zostanie dokonany zwrot wadium na koszt uczest­nika prze­targu, w przy­padku nie przy­stąpienia do prze­targu lub wygrania prze­targu przez inną osobę.
5. Dzier­żawa przed­miotowej nie­ruchomo­ści przez cudzoziem­ców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrz­nych.
6. Pierw­szeń­stwo nabycia przy­sługuje osobom fizycz­nym i praw­nym speł­niającym warunki zawarte w art. 34 ustawy o gospodarce nie­ruchomo­ściami.
7. Wadium wpłacone przez osobę, która prze­targ wygra zaliczone zostanie na poczet czyn­szu dzier­żaw­nego, a w przy­padku uchylania się tej osoby od zawar­cia umowy, wadium prze­chodzi na rzecz Wydzier­żawiającego.
8. Osoby, które prze­targu nie wygrały otrzymają zwrot wpłaconego wadium nie­zwłocz­nie po zamknięciu prze­targu, jed­nak nie póź­niej niż w ter­minie do 3 dni od zamknięcia prze­targu w kasie Urzędu lub prze­lewem na koszt uczest­nika prze­targu.
9. Szczegółowe infor­macje dotyczące prze­targu można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu (pok. nr 16) lub telefonicz­nie pod nr (52) 566 60 88.
10. Zgod­nie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierp­nia 1997 roku o gospodarce nie­ruchomo­ściami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm), z uzasad­nionych przy­czyn prze­targ może zostać odwołany.
Bur­mistrz Pako­ści
Wiesław Koń­czal