Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Ogłoszenie z dnia 23.07.2015

pdfInfor­macja o odwołaniu prze­targu136.3 KB

zamówienie na: sprzedaż prawa użyt­kowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiących własność Skarbu Pań­stwa nie­ruchomo­ści grun­towych: położonych w m. Rybitwy gm. Pakość, prze­znaczonych pod zabudowę garażami dz. nr 105/​45, dz. nr 105/​46, dz. nr 105/​47, dz. nr 105/​48 i dz. nr 105/​49 oraz położonych w m. Gieb­nia gm. Pakość dz. nr 4/​9, dz. nr 4/​28 i dz. nr 5/​1; sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towych, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość: położonej w m. Gieb­nia gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 4/​41 oraz położonej w Pako­ści przy ul. 21 Stycz­nia, oznaczonej jako dz. nr 196/​3
zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny prze­targ ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.4.4.2015.NF
war­tość: — — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 25 sierp­nia 2015 10:00

OGŁOSZENIE

Na pod­stawie art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierp­nia 1997 roku o gospodarce nie­ruchomo­ściami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), Roz­porządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie spo­sobu i trybu prze­prowadzania prze­tar­gów oraz rokowań na zbycie nie­ruchomo­ści (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490); uchwały Nr III/​27/​2015 Rady Miej­skiej w Pako­ści z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użyt­kowania wieczystego Gminy Pakość do nie­zabudowanych nie­ruchomo­ści grun­towych oznaczonych jako działki nr 105/​45, 105/​46, 105/​47, 105/​48 oraz 105/​49, położonych w m. Rybitwy gm. Pakość, stanowiących własność Skarbu Pań­stwa, uchwały Nr XXXI/​295/​2014 Rady Miej­skiej w Pako­ści z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użyt­kowania wieczystego Gminy Pakość do nie­zabudowanych nie­ruchomo­ści grun­towych, oznaczonych jako działka nr 4/​28 oraz 5/​1, stanowiących własność Skarbu Pań­stwa, położonych w m. Gieb­nia gm. Pakość, uchwały Nr XXX/​289/​2014 Rady Miej­skiej w Pako­ści z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nie­zabudowanej nie­ruchomo­ści grun­towej oznaczonej jako działka nr 4/​41, położonej w m. Gieb­nia gm. Pakość, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość, uchwały Nr XXXIV/​316/​2010 Rady Miej­skiej w Pako­ści z dnia 28 paź­dzier­nika 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użyt­kowania wieczystego Gminy Pakość do nie­zabudowanej nie­ruchomo­ści grun­towej, położonej w m. Gieb­nia gm. Pakość, będącej własno­ścią Skarbu Pań­stwa, uchwały Nr IV/​37/​2015 Rady Miej­skiej w Pako­ści z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nie­zabudowanej nie­ruchomo­ści grun­towej, położonej w Pako­ści przy ul. 21 Stycz­nia, oznaczonej jako dz. 196/​3, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość

Bur­mistrz Pako­ści
ogłasza w dniu 23 lipca 2015 r.
I publiczny prze­targ ustny nieograniczony na:

I sprzedaż prawa użyt­kowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiących własność Skarbu Pań­stwa nie­ruchomo­ści grun­towych:
a) położonych w m. Rybitwy gm. Pakość, prze­znaczonych pod zabudowę garażami:

 • dz. nr 105/​45 o pow. 0,0029 ha, KW nr BY1I/​00032396/​9, ewiden­cyj­nie oznaczonej jako Bp (zur­banizowane tereny nie­zabudowane lub w trak­cie zabudowy). Cena wywoław­cza stanowi kwotę brutto: 3.300,00 zł (słow­nie: trzy tysiące trzysta złotych 00/​100);
 • dz. nr 105/​46 o pow. 0,0028 ha, KW nr BY1I/​00032396/​9, ewiden­cyj­nie oznaczonej jako Bp (zur­banizowane tereny nie­zabudowane lub w trak­cie zabudowy). Cena wywoław­cza stanowi kwotę brutto: 3.200,00 zł (słow­nie: trzy tysiące dwie­ście złotych 00/​100);
 • dz. nr 105/​47 o pow. 0,0028 ha, KW nr BY1I/​00032396/​9, ewiden­cyj­nie oznaczonej jako Bp (zur­banizowane tereny nie­zabudowane lub w trak­cie zabudowy). Cena wywoław­cza stanowi kwotę brutto: 3.200,00 zł (słow­nie: trzy tysiące dwie­ście złotych 00/​100);
 • dz. nr 105/​48 o pow. 0,0028 ha, KW nr BY1I/​00032396/​9, ewiden­cyj­nie oznaczonej jako Bp (zur­banizowane tereny nie­zabudowane lub w trak­cie zabudowy). Cena wywoław­cza stanowi kwotę brutto: 3.200,00 zł (słow­nie: trzy tysiące dwie­ście złotych 00/​100);
 • dz. nr 105/​49 o pow. 0,0029 ha, KW nr BY1I/​00032396/​9, ewiden­cyj­nie oznaczonej jako Bp (zur­banizowane tereny nie­zabudowane lub w trak­cie zabudowy). Cena wywoław­cza stanowi kwotę brutto: 3.300,00 zł (słow­nie: trzy tysiące trzysta złotych 00/​100).

b) położonych w m. Gieb­nia gm. Pakość:

 • dz. nr 4/​9 o pow. 2,3800 ha, KW nr BY1I/​00022684/​2, ewiden­cyj­nie oznaczonej jako RV i PsV (grunty orne i pastwiska trwałe klasy V). Cena wywoław­cza stanowi kwotę brutto: 43.300,00 zł (słow­nie: czter­dzie­ści trzy tysiące trzysta złotych 00/​100);
 • dz. nr 4/​28 o pow. 1,4700 ha, KW nr BY1I/​00022684/​2, ewiden­cyj­nie oznaczonej jako Br i PsV (grunty rolne zabudowane oraz pastwiska trwałe klasy V). Cena wywoław­cza stanowi kwotę brutto: 23.800,00 zł (słow­nie: dwadzie­ścia trzy tysiące osiem­set złotych 00/​100);
 • dz. nr 5/​1 o pow. 0,0240 ha, KW nr BY1I/​00022684/​2, ewiden­cyj­nie oznaczonej jako Tk (tereny kolejowe). Cena wywoław­cza stanowi kwotę brutto: 800,00 zł (słow­nie: osiem­set złotych 00/​100).

II sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towych, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość:

c) położonej w m. Gieb­nia gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 4/​41 o pow. 7,8832 ha, KW nr BY1I/​00023081/​2, ewiden­cyj­nie oznaczonej jako PsV (pastwiska trwałe klasy V). Cena wywoław­cza stanowi kwotę brutto: 199.000,00 zł (słow­nie: sto dziewięć­dziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/​100), (powyż­sza nie­ruchomość stanowi przed­miot umowy dzier­żawy z prze­znaczeniem na cele rol­nicze, z okresem obowiązywania do dnia 31 paź­dzier­nika 2015 r.);

d) położonej w Pako­ści przy ul. 21 Stycz­nia, oznaczonej jako dz. nr 196/​3 o pow. 0,0158 ha, KW nr BY1I/​00019368/​7, ewiden­cyj­nie oznaczonej jako Bp (zur­banizowane tereny nie­zabudowane lub w trak­cie zabudowy). Cena wywoław­cza stanowi kwotę brutto: 10.200,00 zł (słow­nie: dziesięć tysięcy dwie­ście złotych 00/​100).

1. Przed­miotowe nie­ruchomo­ści nie są obciążone, ani też nie stanowią przed­miotu zobowiązań.
2. Prze­targ na sprzedaż ww. nie­ruchomo­ści odbędzie się w dniu 25 sierp­nia 2015 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści, ul. Rynek 4, 88170 Pakość, I piętro pok. nr 17.
3. Ostateczna wysokość ceny nabycia nie­ruchomo­ści zostanie ustalona w prze­targu.
4. Warun­kiem uczest­nic­twa w prze­targu jest wpłacenie wadium w wysokości:

 • 170,00 zł (słow­nie: sto siedem­dziesiąt złotych 00/​100) – dot. dz. nr 105/​45, 105/​46, 105/​47, 105/​48, 105/​49;
 • 2.200,00 zł (słow­nie: dwa tysiące dwie­ście złotych 00/​100) – dot. dz. nr 4/​9;
 • 1.200,00 zł (słow­nie: jeden tysiąc dwie­ście złotych złotych 00/​100) – dot. dz. nr 4/​28;
 • 40,00 zł (słow­nie: czter­dzie­ści złotych 00/​100) – dot. dz. nr 5/​1;
 • 10.000,00 zł (słow­nie: dziesięć tysięcy złotych 00/​100) – dot. dz. nr 4/​41;
 • 550,00 zł (słow­nie: pięć­set pięć­dziesiąt złotych 00/​100) – dot. dz. nr 196/​3; do dnia 21 sierp­nia 2015 r. do godz. 13:00 — gotówką do kasy Urzędu Miej­skiego lub prze­lewem (decyduje data wpłaty wadium) na konto Urzędu nr nr 72 8170 1034 0050 020720000070 w Banku Spół­dziel­czym Pruszcz Pomor­ski Oddział w Pakości.

W sytuacji wpłaty wadium gotówką w kasie Urzędu, prosimy o podanie numeru konta ban­kowego, na które zostanie dokonany zwrot wadium na koszt uczest­nika prze­targu w razie nie przy­stąpienia do prze­targu lub wygrania prze­targu przez inną osobę.

5. Kupno przed­miotowych nie­ruchomo­ści przez cudzoziem­ców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrz­nych.
6. Pierw­szeń­stwo nabycia przy­sługuje osobom fizycz­nym i praw­nym speł­niającym warunki zawarte w art. 34 ustawy o gospodarce nie­ruchomo­ściami.
7. Wadium wpłacone przez osobę, która prze­targ wygra zaliczone zostanie na poczet ceny zakupu, a w przy­padku uchylania się tej osoby od zawar­cia umowy, wadium prze­chodzi na rzecz Sprzedającego.
8. Osoby, które prze­targu nie wygrały otrzymają zwrot wpłaconego wadium nie­zwłocz­nie po zamknięciu prze­targu, jed­nak nie póź­niej niż w ter­minie do 3 dni od zamknięcia prze­targu w kasie Urzędu lub prze­lewem na koszt uczest­nika prze­targu.
9. Szczegółowe infor­macje dotyczące prze­targu można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu (pok. nr 16 ) lub telefonicz­nie pod nr (52) 566 60 88.
10. Zgod­nie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierp­nia 1997 roku o gospodarce nie­ruchomo­ściami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.), z uzasad­nionych przy­czyn prze­targ może zostać odwołany.

Bur­mistrz Pako­ści
Wiesław Koń­czal

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD