Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Ogłoszenie z dnia 23.11.2015

Zamówienie na: sprzedaż prawa użyt­kowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiących własność Skarbu Pań­stwa nie­ruchomo­ści grun­towych położonych przy ul. Topolowej w Pako­ści, oznaczonych jako dz. nr 2/​32, 2/​33, 2/​34 oraz sprzedaż nie­ruchomo­ści stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość, położonych w m. Łącko gm. Pakość — dz. nr 76/​20 oraz w m. Wielowieś gm. Pakość — dz. nr 53/​25 i 53/​26.
zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny prze­targ pisemny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.18.2.2015.NF
war­tość: — — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 23 grud­nia 2015 14:00

OGŁOSZENIE

Na pod­stawie art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierp­nia 1997 r. o gospodarce nie­ruchomo­ściami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.); uchwały Nr XXIV/​228/​2013 Rady Miej­skiej w Pako­ści z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użyt­kowania wieczystego Gminy Pakość do nie­zabudowanych nie­ruchomo­ści grun­towych, oznaczonych jako działki nr 2/​32, 2/​33 oraz 2/​34, położonych w Pako­ści przy ul. Topolowej, stanowiących własność Skarbu Pań­stwa; uchwały Nr XVIII/​115/​2000 Rady Miej­skiej w Pako­ści z dnia 29 września 2000 r. w sprawie prze­znaczenia do sprzedaży grun­tów mienia komunal­nego; uchwały Nr VII/​63/​2015 Rady Miej­skiej w Pako­ści z dnia 17 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej budyn­kiem magazynowo-​składowym nie­ruchomo­ści grun­towej, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość, oznaczonej jako dz. 53/​25, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość oraz uchwały Nr VII/​64/​2015 Rady Miej­skiej w Pako­ści z dnia 17 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej budyn­kiem magazynowo-​składowym nie­ruchomo­ści grun­towej, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość, oznaczonej jako dz. 53/​26, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość.

Bur­mistrz Pako­ści
ogłasza w dniu 23 listopada 2015 r.
I publiczny prze­targ pisemny nieograniczony na:

I. sprzedaż prawa użyt­kowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiących własność Skarbu Pań­stwa nie­ruchomo­ści grun­towych, położonych w Pako­ści przy ul. Topolowej:

 1. dz. nr 2/​32 o pow. 1,0215 ha, KW nr BY1I/​00035638/​9, ewiden­cyj­nie oznaczonej jako Ba (tereny prze­mysłowe). Cena wywoław­cza stanowi kwotę brutto: 215.000,00 zł (słow­nie: dwie­ście pięt­na­ście tysięcy złotych 00/​100). Wadium na prze­targ wynosi: 11.000,00 zł (słow­nie: jedena­ście tysięcy złotych 00/​100).
 2. dz. nr 2/​33 o pow. 0,8903 ha, KW nr BY1I/​00035638/​9, ewiden­cyj­nie oznaczonej jako Ba (tereny prze­mysłowe). Cena wywoław­cza stanowi kwotę brutto: 187.000,00 zł (słow­nie: sto osiem­dziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100).Wadium na prze­targ wynosi: 10.000,00 zł (słow­nie: dziesięć tysięcy złotych 00/​100).
 3. dz. nr 2/​34 o pow. 0,8734 ha, KW nr BY1I/​00035638/​9, ewiden­cyj­nie oznaczonej jako Ba (tereny prze­mysłowe). Cena wywoław­cza stanowi kwotę brutto: 183.000,00 zł (słow­nie: sto osiem­dziesiąt trzy tysiące złotych 00/​100). Wadium na prze­targ wynosi: 9.500,00 zł (słow­nie: dziewięć tysięcy pięć­set złotych 00/​100).

II. sprzedaż nie­ruchomo­ści, stanowiących własność Gminy Pakość, położonych:

 1. w m. Łącko gm. Pakość, dz. nr 76/​20 o pow. 0,2165 ha, KW nr BY1I/​00022812/​9, Br-​RV (grunty rolne zabudowane klasy V). Cena wywoław­cza stanowi kwotę brutto: 50.000,00 zł (słow­nie: pięć­dziesiąt tysięcy złotych 00/​100). Wadium na prze­targ wynosi: 2.500,00 zł (słow­nie: dwa tysiące pięć­set złotych 00/​100). Zgod­nie z decyzją o warun­kach zabudowy nie­ruchomość prze­znaczona jest pod zabudowę miesz­kaniową jednorodzinną.
 2. w m. Wielowieś gm. Pakość, dz. nr 53/​25 o pow. 0,2862 ha, KW nr BY1I/​00039857/​8, Br-​RII (grunty rolne zabudowane klasy II). Nie­ruchomość zabudowana jest budyn­kiem magazynowo-​składowym. Cena wywoław­cza stanowi kwotę brutto: 60.000,00 zł (słow­nie: sześć­dziesiąt tysięcy złotych 00/​100). Wadium na prze­targ wynosi: 3.000,00 zł (słow­nie: trzy tysiące złotych 00/​100).
 3. w m. Wielowieś gm. Pakość, dz. nr 53/​26 o pow. 0,3084 ha, KW nr BY1I/​00039857/​8, Br-​RII (grunty rolne zabudowane klasy II). Nie­ruchomość zabudowana jest budyn­kiem magazynowo-​składowym. Cena wywoław­cza stanowi kwotę brutto: 80.000,00 zł (słow­nie: osiem­dziesiąt tysięcy złotych 00/​100). Wadium na prze­targ wynosi: 4.000,00 zł (słow­nie: cztery tysiące złotych 00/​100).

III. Obciążenia nie­ruchomo­ści:
nie­ruchomo­ści stanowiące przed­miot prze­targu nie są obciążone.

IV. Zobowiązania, których przed­miotem są nie­ruchomo­ści:
nie­ruchomo­ści stanowiące przed­miot prze­targu nie stanowią przed­miotu zobowiązań.

V. Prze­znaczenie nie­ruchomo­ści i spo­sób ich zagospodarowania:
przed­miotowe tereny nie są objęte ustaleniami żad­nego obowiązującego miej­scowego planu zagospodarowania prze­strzen­nego. Zgod­nie ze „Studium uwarun­kowań i kierun­ków zagospodarowania prze­strzen­nego Gminy Pakość” uchwalonym uchwałą Nr XII/​83/​99 z dnia 29 grud­nia 1999r. Rady Miej­skiej w Pakości:

 • dz. nr 2/​32; 2/​33 oraz 2/​34 znaj­dują się w strefie miej­skiej, obszar funk­cjonalny E przemysłowo-​składowy;
 • dz. nr 76/​20 znaj­duje się w strefie wiej­skiej, obszar rol­niczo – osad­niczy „wschodni”, kom­pleksy bar­dzo dobrych użyt­ków zielonych; dla nie­ruchomo­ści została wydana decyzja o warun­kach zabudowy z dnia 9 listopada 2015 r. KIO.6730.74.7.2015;
 • dz. nr 53/​25 oraz 53/​26 znaj­dują się w strefie wiej­skiej, obszar rol­niczo – osad­niczy „wschodni”, kom­pleksy bar­dzo dobrych użyt­ków zielonych.

Określenie spo­sobów zagospodarowania i warun­ków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warun­kach zabudowy.

VI. Ter­min zagospodarowania nie­ruchomo­ści:
nie określa się ter­minu zagospodarowania nieruchomości.

VII. Wysokość stawek procen­towych opłaty z tytułu użyt­kowania wieczystego. Spo­sób ustalania opłat z tytułu użyt­kowania wieczystego:
wysokość stawki procen­towej opłaty rocz­nej z tytułu użyt­kowania wieczystego wynosi 3% – dot. dz. nr 2/​32, 2/​33 oraz 2/​34.

VIII. Moż­liwość, ter­min i miej­sce składania pisem­nych ofert. Wysokość, formy, ter­min i miej­sce wniesienia wadium:

Warun­kiem uczest­nic­twa w prze­targu jest:

 1. Pisemną ofertę należy złożyć, w ter­minie do dnia 23 grud­nia 2015r. do godz. 14:00 , w zamkniętej koper­cie z napisem, której nie­ruchomo­ści dotyczy w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści, ul. Rynek 4, 88170 Pakość, sekretariat (par­ter) w godzinach pracy Urzędu. Oferty można rów­nież nad­syłać pocztą lub przez kuriera, wów­czas powinny być one umiesz­czone w podwój­nej koper­cie. Na koper­cie zewnętrz­nej należy zamie­ścić nazwę i adres: Urząd Miej­ski w Pako­ści, ul. Rynek 4, 88170 Pakość, na wewnętrz­nej koper­cie napis „oferta na prze­targ” oraz wskazać, której nie­ruchomo­ści dotyczy. O prawidłowo­ści (ter­minowo­ści) złożenia oferty decyduje data jej wpływu do urzędu.
 2. wpłacenie wadium — gotówką do kasy Urzędu Miej­skiego w Pako­ści lub prze­lewem na konto Urzędu nr 72 8170 1034 0050 0207 2000 0070 w Banku Spół­dziel­czym Pruszcz Pomor­ski Oddział w Pako­ści, naj­póź­niej w ter­minie składania ofert tj. do 23 grud­nia 2015 r., do godz. 14:00, w wysoko­ści określonej w niniej­szym ogłoszeniu, odręb­nie dla każ­dej działki. W przy­padku wpłaty wadium gotówką w kasie Urzędu, prosimy o podanie numeru konta ban­kowego, na które zostanie dokonany zwrot wadium na koszt uczest­nika prze­targu, w razie nie złożenia oferty lub wygrania prze­targu przez inną osobę. W przy­padku wpłacenia wadium w for­mie prze­lewu ban­kowego wpłata powinna być dokonana odpowied­nio wcześniej tak, aby w ter­minie składania ofert, wadium znaj­dowało się na rachunku organizatora prze­targu. Tytuł wpłaty wadium winien jed­noznacz­nie wskazywać uczest­nika prze­targu oraz nie­ruchomość, której wpłata dotyczy.

IX. Ter­min i miej­sce czę­ści jaw­nej prze­targu:
część jawna prze­targu odbędzie się w dniu 29 grud­nia 2015 r. – w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści, ul. Rynek 4, 88170 Pakość, I piętro pok. nr 17, w godzinach: od 10:00 (dz. nr 2/​32, 2/​33, 2/​3410:00, dz. nr 76/​2010:15, dz. nr 53/​2510:30, dz. nr 53/​2610:45).

X. Infor­macje dodatkowe:

 1. Cena za poszczególną nie­ruchomość uzyskana w prze­targu płatna jest jed­norazowo przed zawar­ciem umowy sprzedaży w for­mie aktu notarialnego.
 2. Wpłacenie wadium oznacza przyjęcie warun­ków prze­targu. Wadium wpłacone przez osobę, która prze­targ wygra zaliczone zostanie na poczet ceny zakupu, a w przy­padku uchylania się tej osoby od zawar­cia umowy, wadium prze­chodzi na rzecz Sprzedającego.
 3. Bur­mistrzowi Pako­ści przy­sługuje prawo zamknięcia prze­targu bez wybrania której­kol­wiek z ofert.

XI. Ter­min i miej­sce, w którym można zapoznać się z dodat­kowymi warun­kami przetargu:

 1. Szczegółowe infor­macje o przed­miocie, regulaminie i warun­kach prze­targu można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu (pok. nr 16 ) lub telefonicz­nie pod nr (52) 566 60 88, w godzinach pracy Urzędu.
 2. Pełna treść ogłoszenia o prze­targu podana została do publicz­nej wiadomo­ści poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej­skiego w Pako­ści a także opublikowane na stronie inter­netowej www​.bip​.pakosc​.pl oraz www​.pakosc​.pl w zakładce: sprzedaż nieruchomości.

REGULAMIN I WARUNKI
I publicz­nego prze­targu pisem­nego nieograniczonego
na sprzedaż prawa użyt­kowania wieczystego Gminy Pakość
do stanowiących własność Skarbu Pań­stwa nie­ruchomo­ści grun­towych oraz
sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towych, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość

1. Pod­stawą prze­prowadzania prze­tar­gów są: uchwały Nr XXIV/​228/​2013 Rady Miej­skiej w Pako­ści z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użyt­kowania wieczystego Gminy Pakość do nie­zabudowanych nie­ruchomo­ści grun­towych, oznaczonych jako działki nr 2/​32, 2/​33 oraz 2/​34, położonych w Pako­ści przy ul. Topolowej, stanowiących własność Skarbu Pań­stwa; uchwały Nr XVIII/​115/​2000 Rady Miej­skiej w Pako­ści z dnia 29 września 2000 r. w sprawie prze­znaczenia do sprzedaży grun­tów mienia komunal­nego; uchwały Nr VII/​63/​2015 Rady Miej­skiej w Pako­ści z dnia 17 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej budyn­kiem magazynowo-​składowym nie­ruchomo­ści grun­towej, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość, oznaczonej jako dz. 53/​25, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość oraz uchwały Nr VII/​64/​2015 Rady Miej­skiej w Pako­ści z dnia 17 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej budyn­kiem magazynowo-​składowym nie­ruchomo­ści grun­towej, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość, oznaczonej jako dz. 53/​26, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość.

2. Prze­targ prze­prowadza się zgod­nie z:

 • art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierp­nia 1997 r. o gospodarce nie­ruchomo­ściami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.);
 • roz­porządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie spo­sobu i trybu prze­prowadzania prze­tar­gów oraz rokowań na zbycie nie­ruchomo­ści (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490);
 • niniej­szym regulaminem i warun­kami przetargu.

3. Prze­targ ogłasza, organizuje i prze­prowadza Bur­mistrz Pako­ści, który powołuje Prze­wod­niczącego i człon­ków Komisji Przetargowej.

4. Przed­miotem prze­targu pisem­nego nieograniczonego są:

I. sprzedaż prawa użyt­kowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiących własność Skarbu Pań­stwa nie­ruchomo­ści grun­towych, położonych w Pako­ści przy ul. Topolowej:

 1. dz. nr 2/​32 o pow. 1,0215 ha, KW nr BY1I/​00035638/​9, ewiden­cyj­nie oznaczonej jako Ba (tereny prze­mysłowe). Cena wywoław­cza stanowi kwotę brutto: 215.000,00 zł (słow­nie: dwie­ście pięt­na­ście tysięcy złotych 00/​100). Wadium na prze­targ wynosi: 11.000,00 zł (słow­nie: jedena­ście tysięcy złotych 00/​100).
 2. dz. nr 2/​33 o pow. 0,8903 ha, KW nr BY1I/​00035638/​9, ewiden­cyj­nie oznaczonej jako Ba (tereny prze­mysłowe). Cena wywoław­cza stanowi kwotę brutto: 187.000,00 zł (słow­nie: sto osiem­dziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100).Wadium na prze­targ wynosi: 10.000,00 zł (słow­nie: dziesięć tysięcy złotych 00/​100).
 3. dz. nr 2/​34 o pow. 0,8734 ha, KW nr BY1I/​00035638/​9, ewiden­cyj­nie oznaczonej jako Ba (tereny prze­mysłowe). Cena wywoław­cza stanowi kwotę brutto: 183.000,00 zł (słow­nie: sto osiem­dziesiąt trzy tysiące złotych 00/​100). Wadium na prze­targ wynosi: 9.500,00 zł (słow­nie: dziewięć tysięcy pięć­set złotych 00/​100).

II sprzedaż nie­ruchomo­ści, stanowiących własność Gminy Pakość, położonych:

 1. w m. Łącko gm. Pakość, dz. nr 76/​20 o pow. 0,2165 ha, KW nr BY1I/​00022812/​9, Br-​RV (grunty rolne zabudowane klasy V). Cena wywoław­cza stanowi kwotę brutto: 50.000,00 zł (słow­nie: pięć­dziesiąt tysięcy złotych 00/​100). Wadium na prze­targ wynosi: 2.500,00 zł (słow­nie: dwa tysiące pięć­set złotych 00/​100). Zgod­nie z decyzją o warun­kach zabudowy nie­ruchomość prze­znaczona jest pod zabudowę miesz­kaniową jednorodzinną.
 2. w m. Wielowieś gm. Pakość, dz. nr 53/​25 o pow. 0,2862 ha, KW nr BY1I/​00039857/​8, Br-​RII (grunty rolne zabudowane klasy II). Nie­ruchomość zabudowana jest budyn­kiem magazynowo-​składowym. Cena wywoław­cza stanowi kwotę brutto: 60.000,00 zł (słow­nie: sześć­dziesiąt tysięcy złotych 00/​100). Wadium na prze­targ wynosi: 3.000,00 zł (słow­nie: trzy tysiące złotych 00/​100).
 3. w m. Wielowieś gm. Pakość, dz. nr 53/​26 o pow. 0,3084 ha, KW nr BY1I/​00039857/​8, Br-​RII (grunty rolne zabudowane klasy II). Nie­ruchomość zabudowana jest budyn­kiem magazynowo-​składowym. Cena wywoław­cza stanowi kwotę brutto: 80.000,00 zł (słow­nie: osiem­dziesiąt tysięcy złotych 00/​100). Wadium na prze­targ wynosi: 4.000,00 zł (słow­nie: cztery tysiące złotych 00/​100).

Nie­ruchomo­ści stanowiące przed­miot prze­targu pisem­nego nieograniczonego nie są obciążone, ani też nie stanowią przed­miotu zobowiązań.

Przed­miotowe tereny nie są objęte ustaleniami żad­nego obowiązującego miej­scowego planu zagospodarowania prze­strzen­nego. Zgod­nie ze „Studium uwarun­kowań i kierun­ków zagospodarowania prze­strzen­nego Gminy Pakość” uchwalonym uchwałą Nr XII/​83/​99 z dnia 29 grud­nia 1999r. Rady Miej­skiej w Pakości:

 • dz. nr 2/​32; 2/​33 oraz 2/​34 znaj­dują się w strefie miej­skiej, obszar funk­cjonalny E przemysłowo-​składowy;
 • dz. nr 76/​20 znaj­duje się w strefie wiej­skiej, obszar rol­niczo – osad­niczy „wschodni”, kom­pleksy bar­dzo dobrych użyt­ków zielonych; dla nie­ruchomo­ści została wydana decyzja o warun­kach zabudowy z dnia 9 listopada 2015 r. KIO.6730.74.7.2015;
 • dz. nr 53/​25 oraz 53/​26 znaj­dują się w strefie wiej­skiej, obszar rol­niczo – osad­niczy „wschodni”, kom­pleksy bar­dzo dobrych użyt­ków zielonych.

Określenie spo­sobów zagospodarowania i warun­ków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warun­kach zabudowy.

5.1.Oferta prze­tar­gowa powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy oraz jej siedzibę, jeżeli oferen­tem jest osoba prawna lub inny podmiot,
 2. w przy­padku osób fizycz­nych prowadzących działal­ność gospodar­czą — zaświad­czenie o wpisie do Cen­tral­nej Ewiden­cji i Infor­macji o Działal­no­ści Gospodar­czej RP,
 3. umowę spółki cywil­nej, o ile oferta składana jest przez spółkę/​wspólników spółki cywilnej,
 4. pod­mioty, na które prze­pisy ustaw nałożyły obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego — aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
 5. datę spo­rządzenia oferty,
 6. oświad­czenie, że oferent zapoznał się z warun­kami prze­targu i przyj­muje te warunki bez zastrzeżeń,
 7. oświad­czenie, że nabywcy znane jest prze­znaczenie nie­ruchomo­ści oraz jej stan prawny i faktyczny,
 8. oferowaną cenę nie­ruchomo­ści (wyż­szą od wywoław­czej) i spo­sób jej zapłaty,
 9. pod­pis oferenta,
 10. kopię dowodu wniesienia wadium,
 11. pisemne oświad­czenie współ­mał­żonka o wyrażeniu zgody na nabycie nie­ruchomo­ści będącej przed­miotem prze­targu za cenę zaoferowaną przez współ­mał­żonka przy­stępującego do prze­targu – w przy­padku , gdy do prze­targu przy­stępują osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działal­ność gospodar­czą) pozostające w związku mał­żeń­skim, posiadające ustrój wspól­no­ści mająt­kowej (ustawowej lub umownej).

5.2. Pisemną ofertę należy złożyć, w ter­minie określonym w ogłoszeniu o prze­targu, w zamkniętej koper­cie z napisem, której nie­ruchomo­ści dotyczy w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści, ul. Rynek 4, 88170 Pakość, sekretariat (par­ter) w godzinach pracy Urzędu. Oferty można rów­nież nad­syłać pocztą lub przez kuriera, wów­czas powinny być one umiesz­czone w podwój­nej koper­cie. Na koper­cie zewnętrz­nej należy zamie­ścić nazwę i adres: Urząd Miej­ski w Pako­ści, ul. Rynek 4, 88170 Pakość, na wewnętrz­nej koper­cie napis „oferta na prze­targ” oraz wskazać, której nie­ruchomo­ści dotyczy. O prawidłowo­ści (ter­minowo­ści) złożenia oferty decyduje data jej wpływu.

6. Prze­targ składa się z czę­ści jaw­nej i niejaw­nej.
Część jawna prze­targu odbywa się w obec­no­ści oferen­tów.
W czę­ści jaw­nej prze­targu Komisja Przetargowa:

 1. stwier­dza liczbę otrzymanych ofert oraz dowodów wniesienia wadium,
 2. otwiera koperty z ofer­tami i odczytuje ich treść,
 3. przyj­muje wyjaśnienia lub oświad­czenia zgłoszone przez oferentów,
 4. weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do czę­ści niejaw­nej przetargu,
 5. zawiadamia oferen­tów o ter­minie i miej­scu odbywania się czę­ści niejaw­nej przetargu,
 6. zawiadamia oferen­tów o prze­widywanym ter­minie zamknięcia przetargu.

Na prze­targ mają wstęp tylko osoby, które wpłaciły wadium.

7. Każdy z uczest­ników prze­targu, bądź ich reprezen­tant, zobowiązany jest przed­łożyć Komisji dokument stwier­dzający toż­samość. Jeżeli uczest­nika prze­targu zastępuje inna osoba, winna ona przed­stawić peł­nomoc­nic­two z notarial­nie poświad­czonymi pod­pisami oraz wyciąg z KRS potwier­dzający kom­peten­cje osób udzielających pełnomocnictwa.

8. Komisja Prze­tar­gowa odmawia zakwalifikowania do czę­ści niejaw­nej prze­targu ofert, które:

 1. zostały zgłoszone po wyznaczonym w ogłoszeniu o prze­targu terminie,
 2. zostały złożone przez oferen­tów, którzy nie wpłacili wadium, lub wpłacili wadium po wyznaczonym terminie,
 3. nie zawierają danych określonych w pkt. 5.1. niniej­szego regulaminu,
 4. nie zawierają daty spo­rządzenia oferty,
 5. nie zawierają wyrażonej kwotowo, oferowanej ceny zakupu nieruchomości,
 6. są nie­czytelne, budzą wąt­pliwo­ści, co do ich tre­ści, rzetel­no­ści danych, lub zawierają prze­róbki i skreślenia,
 7. są ofer­tami warunkowymi.

9. Komisja Prze­tar­gowa w czę­ści niejawnej:

 1. dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera ofertę naj­korzyst­niej­szą lub stwier­dza, że nie wybrano żad­nej ze złożonych ofert,
 2. spo­rządza protokół z prze­targu, podając w nim roz­strzygnięcie prze­targu wraz z uzasadnieniem,
 3. występuje z wnioskiem do Bur­mistrza Pako­ści o zatwier­dzenie propozycji Komisji Prze­tar­gowej dotyczącej roz­strzygnięcia przetargu.

10. Przy wyborze oferty Komisja Prze­tar­gowa kieruje się wysoko­ścią oferowanej stawki ceny.

11. W przy­padku złożenia rów­norzęd­nych ofert komisja prze­tar­gowa organizuje dodat­kowy prze­targ ustny ograniczony do oferen­tów, którzy złożyli te oferty. Wów­czas Komisja Prze­tar­gowa zawiadomi oferen­tów o ter­minie dodat­kowego prze­targu oraz umoż­liwi im zapoznanie się z tre­ścią rów­norzęd­nych ofert.

12. Kupno przed­miotowych nie­ruchomo­ści przez cudzoziem­ców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrz­nych.

13. Pierw­szeń­stwo nabycia przy­sługuje osobom fizycz­nym i praw­nym speł­niającym warunki zawarte w art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

14. O wyniku prze­targu komisja prze­tar­gowa powiadomi wszyst­kich oferen­tów na piśmie. Infor­macja o wyniku prze­targu zostanie wywieszona do publicz­nej wiadomo­ści na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej­skiego w Pako­ści, na okres 7 dni.

15. Osoby, które prze­targu nie wygrały otrzymają zwrot wpłaconego wadium nie­zwłocz­nie po zamknięciu prze­targu, jed­nak nie póź­niej niż w ter­minie do 3 dni od zamknięcia prze­targu w kasie Urzędu lub prze­lewem na koszt uczest­nika przetargu.

16. Wadium wpłacone przez osobę, która prze­targ wygra zaliczone zostanie na poczet ceny zakupu, a w przy­padku uchylania się tej osoby od zawar­cia umowy, wadium prze­chodzi na rzecz Sprzedającego.

17. Oferent, który wygra prze­targ zobowiązany jest do pod­pisania protokołu z prze­targu w ter­minie wyznaczonym przez Urząd Miej­ski w Pako­ści. Protokół stanowi pod­stawę zawar­cia umowy notarial­nej kupna-​sprzedaży nie­ruchomo­ści. Odmowa pod­pisania protokołu będzie jed­noznaczna z odmową zawar­cia umowy notarial­nej kupna-​sprzedaży nie­ruchomo­ści i skut­kować będzie prze­pad­kiem wadium.

18. Zapłata, oferowanej na prze­targu, ceny za nie­ruchomość musi nastąpić przed pod­pisaniem umowy notarialnej.

19. Wszyst­kie koszty aktu notarial­nego i opłat sądowych ponosi kupujący.

20. Prze­targ uważa się za zakoń­czony wynikiem negatyw­nym, jeżeli na prze­targ nie wpłynęła żadna oferta lub jeżeli żaden z uczest­ników prze­targu pisem­nego nie zaoferował ceny wyż­szej od wywoław­czej, a także, gdy komisja prze­tar­gowa stwier­dziła, że żadna oferta nie speł­nia warun­ków prze­targu.

21. Bur­mistrz Pako­ści zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego prze­targu z podaniem uzasad­nienia lub zamknięcia prze­targu bez wybrania której­kol­wiek z ofert. Uczest­nikowi prze­targu nie przy­sługuje zwrot kosz­tów poniesionych w związku z przy­gotowaniem i złożeniem oferty przetargowej.

22. Uczest­nik prze­targu może zaskar­żyć czyn­no­ści związane z prze­prowadzeniem prze­targu do Bur­mistrza Pako­ści. Skargę wnosi się w ter­minie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyniku prze­targu pisemnego.

23. W przy­padku wniesienia skargi Bur­mistrz Pako­ści, wstrzymuje dal­sze czyn­no­ści związane z prze­tar­giem do czasu jej roz­patrzenia i podania do publicz­nej wiadomości.

24. Bur­mistrz Pako­ści może uznać skargę za nie­zasadną, nakazać powtórzenie czyn­no­ści prze­tar­gowych albo unieważ­nić przetarg.

pdfDruk oferty38.35 KB

Bur­mistrz Pako­ści
Wiesław Koń­czal

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD