Ogłoszenie z dnia 24.03.2014 r.

tryb zamówienia: I publiczny prze­targ ustny ograniczony
zamawiający: Sprzedający: Gmina Pakość
zamówienie na: sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towych, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość, położonych w Pako­ści przy ul. Lipowej 5, oznaczonych ewiden­cyj­nie: – dz. nr 264/​3 o pow. 0,0361 ha, KW nr T.IX.K.252, RV (grunty orne klasy V). – dz. nr 264/​4 o pow. 0,0336 ha, KW nr T.IX.K.252, RV (grunty orne klasy V).
nr sprawy: KIO. 6840.13.1.2014
war­tość: — — — — — — — — — — — — — -
ter­min składania ofert: 29 kwiet­nia 2014 10:00

OGŁOSZENIE

Na pod­stawie art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierp­nia 1997 r. o gospodarce nie­ruchomo­ściami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm), roz­porządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie spo­sobu i trybu prze­prowadzania prze­tar­gów oraz rokowań na zbycie nie­ruchomo­ści (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), uchwały nr XXVII/​258/​2013 Rady Miej­skiej w Pako­ści z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nie­zabudowanej nie­ruchomo­ści grun­towej, położonej w Pako­ści przy ul. Lipowej 5, oznaczonej ewiden­cyj­nie jako dz. nr 264/​2, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość.
Bur­mistrz Pako­ści
ogłasza w dniu 24 marca 2014r.
I publiczny prze­targ ustny ograniczony

na sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towych, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość, położonych w Pako­ści przy ul. Lipowej 5, oznaczonych ewidencyjnie:

– dz. nr 264/​3 o pow. 0,0361 ha, KW nr T.IX.K.252, RV (grunty orne klasy V).
Cena wywoław­cza stanowi kwotę brutto: 14.900,00 zł (słow­nie: czter­na­ście tysięcy dziewięć­set złotych 00/​100).
– dz. nr 264/​4 o pow. 0,0336 ha, KW nr T.IX.K.252, RV (grunty orne klasy V).
Cena wywoław­cza stanowi kwotę brutto: 12.600,00 zł (słow­nie: dwana­ście tysięcy sześć­set złotych 00/​100).
Z uwagi na fakt, iż ww. nie­ruchomo­ści grun­towe nie posiadają bez­pośred­niego dostępu do drogi publicz­nej, prze­targ ustny został ograniczony do wła­ścicieli działek bez­pośred­nio przy­ległych do przed­miotowych nie­ruchomo­ści: dz. nr 265; 264/​1, 263 oraz 266.
1. Ww. nie­ruchomo­ści nie są obciążone ani nie stanowią przed­miotu zobowiązań.
2. Warun­kiem uczest­nic­twa w prze­targu jest wpłacenie wadium w wysoko­ści:
- 1.500,00 zł (słow­nie: jeden tysiąc pięć­set złotych 00/​100) – dot. dz. nr 264/​3;
- 1.300,00 zł (słow­nie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/​100) – dot. dz. nr 264/​4;
do dnia 25 kwiet­nia 2014 r. do godz. 1300 — gotówką do kasy Urzędu Miej­skiego w Pako­ści lub prze­lewem (decyduje data wpłaty wadium) na konto Urzędu nr nr 72 8170 1034 0050 0207 2000 0070 w Banku Spół­dziel­czym Pruszcz Pomor­ski Oddział w Pako­ści.
3. Prze­targ odbędzie się w dniu 29 kwiet­nia 2014 r. o godz. 10.00, w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści, przy ul. Rynek 4, 88170 Pakość, sala nr 17 (I piętro).
4. Ter­min zgłoszenia uczest­nic­twa w I prze­targu ust­nym ograniczonym ustala się na dzień 25 kwiet­nia 2014r. do godziny 13.00. Pisemne zgłoszenie należy składać w zamkniętych koper­tach z oznaczeniem „I prze­targ ustny ograniczony na zbycie nie­zabudowanej nie­ruchomo­ści grun­towej, położonej w Pako­ści przy ul. Lipowej 5”, w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści, ul. Rynek 4, sekretariat (par­ter).
Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:
· imię, nazwisko i adres zgłaszającego albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny pod­miot,
· datę spo­rządzenia zgłoszenia,
· pod­pis osoby reprezen­tującej zgłaszającego.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodów potwier­dzających speł­nienie warun­ków wynikających z ograniczeń tj. akt własno­ści do działki bez­pośred­nio przy­ległej, wypisu z rejestru grun­tów lub odpisu z wła­ściwej księgi wieczystej.
5. Lista osób zakwalifikowanych do uczest­nic­twa w I prze­targu ust­nym ograniczonym, zostanie umiesz­czona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej­skiego w Pako­ści, nie póź­niej niż dzień przed wyznaczonym ter­minem prze­targu, tj. do dnia 28 kwiet­nia 2014r.
6. Warun­kiem uczest­nic­twa w I publicz­nym prze­targu ust­nym ograniczonym jest zakwalifikowanie przez komisję, a w dniu prze­targu okazanie komisji:
· oryginału dowodu wniesienia wadium,
· dowodu toż­samo­ści – w przy­padku osób fizycz­nych,
· stosow­nych peł­nomoc­nictw, dowodów toż­samo­ści osób reprezen­tujących pod­miot w przy­padku osób praw­nych oraz jed­nostek organizacyj­nych nie posiadających osobowo­ści praw­nej, a pod­legających wpisowi do rejestru.
7. I prze­targ ustny ograniczony odbędzie się chociażby zakwalifikowano do prze­targu tylko jed­nego oferenta speł­niającego warunki określone w ogłoszeniu.
8. Kupno przed­miotowych nie­ruchomo­ści przez cudzoziem­ców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrz­nych.
9. Pierw­szeń­stwo w nabyciu przy­sługuje osobom fizycz­nym i praw­nym speł­niającym warunki zawarte w art. 34 ustawy o gospodarce nie­ruchomo­ściami.
10. Wadium wpłacone przez osobę, która prze­targ wygra zaliczone zostanie na poczet ceny zakupu, a w przy­padku uchylania się tej osoby od zawar­cia umowy, wadium prze­chodzi na rzecz Sprzedającego.
11. Osoby, które prze­targu nie wygrały otrzymają zwrot wpłaconego wadium nie­zwłocz­nie po zamknięciu prze­targu, jed­nak nie póź­niej niż w ter­minie do 3 dni od zamknięcia prze­targu prze­lewem na koszt uczest­nika prze­targu.
12. Szczegółowe infor­macje dotyczące prze­targu można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu (pok. nr 16 i 19) lub telefonicz­nie pod nr (52) 566 60 88 oraz pod nr (52) 566 60 85.
13. Z waż­nych powodów, zgod­nie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierp­nia 1997 r. o gospodarce nie­ruchomo­ściami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm), prze­targ może zostać odwołany.

Bur­mistrz Pako­ści
Wiesław Koń­czal