Ogłoszenie z dnia 26.11.2015

Zamówienie na: sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość, położonej w Pako­ści przy ul. Mieleń­skiej, oznaczonej jako dz. nr 108/​2, sprzedaż nie­ruchomo­ści lokalowej nr 8 o powierzchni 65,23 m2 oraz nie­ruchomo­ści lokalowej nr 9 o powierzchni 36,39 m2 stanowiących własność Gminy Pakość, położonych w budynku wielorodzin­nym w miej­scowo­ści Wielowieś 1, gm. Pakość, na działce geo­dezyj­nie oznaczonej nr 28/​3.
zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny prze­targ ustny ograniczony i II publiczny prze­targ ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO​.6840​.10​.14​.2015​.MM
war­tość: — — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 30 grud­nia 2015 12:00

OGŁOSZENIE

Na pod­stawie art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierp­nia 1997 roku o gospodarce nie­ruchomo­ściami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.); Roz­porządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie spo­sobu i trybu prze­prowadzania prze­tar­gów oraz rokowań na zbycie nie­ruchomo­ści (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), uchwały Nr VII/​65/​2015 Rady Miej­skiej w Pako­ści z dnia 17 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nie­zabudowanej nie­ruchomo­ści grun­towej, położonej w Pako­ści przy ul. Mieleń­skiej, oznaczonej jako dz. 108/​2, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość oraz uchwały Nr V/​44/​2015 Rady Miej­skiej w Pako­ści z dnia 30 kwiet­nia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali miesz­kal­nych, położonych w budynku po byłej Szkole Pod­stawowej w miej­scowo­ści Wielowieś 1, gm. Pakość, stanowiących własność Gminy Pakość

Bur­mistrz Pako­ści
ogłasza w dniu 26 listopada 2015 r.

I publiczny prze­targ ustny ograniczony na:

sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość, położonej przy ul. Mieleń­skiej w Pako­ści, oznaczonej jako działka nr 108/​2 o pow. ca 0,0115 ha, KW nr BY1I/​00054842/​1, RIVb – grunty orne klasy IVb. Cena wywoław­cza stanowi kwotę brutto: 4.500,00 zł (słow­nie: cztery tysiące pięć­set złotych 00/​100). Z uwagi na fakt, iż ww. nie­ruchomość grun­towa nie posiada bez­pośred­niego dostępu do drogi publicz­nej, prze­targ ustny został ograniczony do wła­ścicieli działek bez­pośred­nio przy­ległych do przed­miotowej nie­ruchomo­ści tj.: dz. nr 108/​1; 109 oraz 108/​3.

Ter­min zgłoszenia uczest­nic­twa w I prze­targu ust­nym ograniczonym ustala się na dzień 23 grud­nia 2015r. do godziny 14:00. Pisemne zgłoszenie należy składać w zamkniętych koper­tach z oznaczeniem „I prze­targ ustny ograniczony na zbycie nie­zabudowanej nie­ruchomo­ści grun­towej, położonej w Pako­ści przy ul. Mieleń­skiej”, w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści, ul. Rynek 4, sekretariat (par­ter). Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres zgłaszającego albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
  2. datę spo­rządzenia zgłoszenia,
  3. pod­pis osoby reprezen­tującej zgłaszającego.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodów potwier­dzających speł­nienie warun­ków wynikających z ograniczeń tj. kopię aktu własno­ści do działki bez­pośred­nio przy­ległej, lub wypisu z rejestru grun­tów, lub odpisu z wła­ściwej księgi wieczystej.

- Lista osób zakwalifikowanych do uczest­nic­twa w I prze­targu ust­nym ograniczonym, zostanie umiesz­czona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej­skiego w Pako­ści, nie póź­niej niż dzień przed wyznaczonym ter­minem prze­targu, tj. do dnia 29 grud­nia 2015r.

- Warun­kiem uczest­nic­twa w I publicz­nym prze­targu ust­nym ograniczonym jest zakwalifikowanie przez komisję, a w dniu prze­targu okazanie komisji:

  • oryginału dowodu wniesienia wadium,
  • dowodu toż­samo­ści – w przy­padku osób fizycznych,
  • stosow­nych peł­nomoc­nictw, dowodów toż­samo­ści osób reprezen­tujących pod­miot w przy­padku osób praw­nych oraz jed­nostek organizacyj­nych nie posiadających osobowo­ści praw­nej, a pod­legających wpisowi do rejestru.

I prze­targ ustny ograniczony odbędzie się chociażby zakwalifikowano do prze­targu tylko jed­nego oferenta speł­niającego warunki określone w ogłoszeniu.

II publiczny prze­targ ustny nieograniczony na:

- sprzedaż nie­ruchomo­ści lokalowej nr 8 o powierzchni 65,23 m2, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w budynku wielorodzin­nym w miej­scowo­ści Wielowieś 1, gm. Pakość, na działce geo­dezyj­nie oznaczonej nr 28/​3 o powierzchni 0,4167 ha, KW nr BY1I/​00040804/​2. Nie­ruchomość lokalowa nr 8, położona jest na par­terze, składa się z trzech pokoi, kuchni, przed­pokoju, łazienki i wc o łącz­nej powierzchni użyt­kowej 65,23 m2. W skład nabywanej nie­ruchomo­ści wchodzi udział we współ­własno­ści czę­ści budynku i urządzeń, które nie służą wyłącz­nie do użytku wła­ścicieli lokalu w wysoko­ści 6523/​63790 oraz udział we współ­użyt­kowaniu wieczystym w działce nr 28/​3 w takiej samej wysoko­ści.
Cena wywoław­cza nie­ruchomo­ści lokalowej nr 8 wraz z udziałem w użyt­kowaniu wieczystym gruntu wynosi: 88 000,00 zł brutto (słow­nie: osiem­dziesiąt osiem tysięcy złotych 00/​100).

- sprzedaż nie­ruchomo­ści lokalowej nr 9 o powierzchni 36,39 m2, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w budynku wielorodzin­nym w miej­scowo­ści Wielowieś 1, gm. Pakość, na działce geo­dezyj­nie oznaczonej nr 28/​3 o powierzchni 0,4167 ha, KW nr BY1I/​00040804/​2. Nie­ruchomość lokalowa nr 9, położona jest na par­terze składa się z pokoju z anek­sem kuchen­nym, pokoju, przed­pokoju, łazienki z wc o łącz­nej powierzchni użyt­kowej 36,39 m2. Do lokalu przynależy skrytka lokator­ska o powierzchni 2,56 m2.W skład nabywanej nie­ruchomo­ści wchodzi udział we współ­własno­ści czę­ści budynku i urządzeń, które nie służą wyłącz­nie do użytku wła­ścicieli lokalu w wysoko­ści 3895/​63790 oraz udział we współ­użyt­kowaniu wieczystym w działce nr 28/​3 w takiej samej wysoko­ści.
Cena wywoław­cza nie­ruchomo­ści lokalowej nr 9 wraz z udziałem w użyt­kowaniu wieczystym gruntu wynosi: 49 300,00 zł brutto (słow­nie: czter­dzie­ści dziewięć tysięcy trzysta złotych 00/​100).

I prze­targ ustny nieograniczony odbył się w dniu 29 września 2015r.

1. Nie­ruchomo­ści stanowiące przed­miot prze­targu ust­nego nieograniczonego i prze­targu ust­nego ograniczonego nie są obciążone, ani też nie stanowią przed­miotu zobowiązań.

2. Prze­targ na sprzedaż ww. nie­ruchomo­ści odbędzie się w dniu 30 grud­nia 2015 r. od godz. 12:00 w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści, ul. Rynek 4, 88170 Pakość, I piętro pok. nr 17, odpowiednio:

— dz. nr 108/​212:00
— lokal miesz­kalny nr 8, położony w m. Wielowieś 1, gm. Pakość – 12:15
— lokal miesz­kalny nr 9, położony w m. Wielowieś 1, gm. Pakość – 12:30.

3. Ostateczna wysokość ceny nabycia nie­ruchomo­ści zostanie ustalona w przetargu.

4. Warun­kiem uczest­nic­twa w prze­targu jest wpłacenie wadium w wysoko­ści:
250,00 zł (słow­nie: dwie­ście pięć­dziesiąt złotych 00/​100) – dot. dz. nr 108/​2;
4.400,00 zł (słow­nie: cztery tysiące czterysta złotych 00/​100) — lokal nr 8;
2.465,00 zł (słow­nie: dwa tysiące czterysta sześć­dziesiąt pięć złotych 00/​100) — lokal nr 9

do dnia 23 grud­nia 2015 r. do godz. 14:00 — gotówką do kasy Urzędu Miej­skiego w Pako­ści lub prze­lewem (decyduje data dokonania prze­lewu) na konto Urzędu nr 72 8170 1034 0050 020720000070 w Banku Spół­dziel­czym Pruszcz Pomor­ski Oddział w Pako­ści. W sytuacji wpłaty wadium gotówką w kasie Urzędu, prosimy o podanie numeru konta ban­kowego, na które zostanie dokonany zwrot wadium na koszt uczest­nika prze­targu, w razie nie przy­stąpienia do prze­targu lub wygrania prze­targu przez inną osobę.

5. Kupno przed­miotowych nie­ruchomo­ści przez cudzoziem­ców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych.

6. Pierw­szeń­stwo nabycia przy­sługuje osobom fizycz­nym i praw­nym speł­niającym warunki zawarte w art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

7. Wadium wpłacone przez osobę, która prze­targ wygra zaliczone zostanie na poczet ceny zakupu, a w przy­padku uchylania się tej osoby od zawar­cia umowy, wadium prze­chodzi na rzecz Sprzedającego.

8. Osoby, które prze­targu nie wygrały otrzymają zwrot wpłaconego wadium nie­zwłocz­nie po zamknięciu prze­targu, jed­nak nie póź­niej niż w ter­minie do 3 dni od zamknięcia prze­targu w kasie Urzędu lub prze­lewem na koszt uczest­nika przetargu.

9. Szczegółowe infor­macje dotyczące prze­targu można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu (pok. nr 16 ) lub telefonicz­nie pod nr (52) 566 60 88.

10. Zgod­nie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierp­nia 1997 roku o gospodarce nie­ruchomo­ściami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), z uzasad­nionych przy­czyn prze­targ może zostać odwołany.

Bur­mistrz Pako­ści
Wiesław Koń­czal

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD