Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Ogłoszenie z dnia 27.08.2015

zamówienie na: sprzedaż nie­ruchomo­ści lokalowej nr 8 o powierzchni 65,23 m2 oraz nie­ruchomo­ści lokalowej nr 9 o powierzchni 36,39 m2 stanowiących własność Gminy Pakość, położonych w budynku wielorodzin­nym w miej­scowo­ści Wielowieś 1, gm. Pakość, na działce geo­dezyj­nie oznaczonej nr 28/​3.
zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny prze­targ ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.10.8.2015.MM
war­tość: — — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 29 września 2015 10:00

OGŁOSZENIE

Na pod­stawie art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierp­nia 1997 roku o gospodarce nie­ruchomo­ściami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.), Roz­porządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie spo­sobu i trybu prze­prowadzania prze­tar­gów oraz rokowań na zbycie nie­ruchomo­ści (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) oraz uchwały Nr V/​44/​2015 Rady Miej­skiej w Pako­ści z dnia 30 kwiet­nia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali miesz­kal­nych, położonych w budynku po byłej Szkole Pod­stawowej w miej­scowo­ści Wielowieś 1, gm. Pakość, stanowiących własność Gminy Pakość

Bur­mistrz Pako­ści
ogłasza w dniu 27 sierp­nia 2015 r.
I publiczny prze­targ ustny nieograniczony na:

 • sprzedaż nie­ruchomo­ści lokalowej nr 8 o powierzchni 65,23 m2, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w budynku wielorodzin­nym w miej­scowo­ści Wielowieś 1, gm. Pakość, na działce geo­dezyj­nie oznaczonej nr 28/​3 o powierzchni 0,4167 ha, KW nr BY1I/​00040804/​2. Nie­ruchomość lokalowa nr 8, położona jest na par­terze składa się z trzech pokoi, kuchni, przed­pokoju, łazienki i wc o łącz­nej powierzchni użyt­kowej 65,23 m2. W skład nabywanej nie­ruchomo­ści wchodzi udział we współ­własno­ści czę­ści budynku i urządzeń, które nie służą wyłącz­nie do użytku wła­ścicieli lokalu w wysoko­ści 6523/​63790 oraz udział we współ­użyt­kowaniu wieczystym w działce nr 28/​3 w takiej samej wysoko­ści.
  Cena wywoław­cza nie­ruchomo­ści lokalowej nr 8 wraz z udziałem w użyt­kowaniu wieczystym gruntu wynosi: 88 000,00 zł brutto (słow­nie: osiem­dziesiąt osiem tysięcy złotych 00/​100).
 • sprzedaż nie­ruchomo­ści lokalowej nr 9 o powierzchni 36,39 m2, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w budynku wielorodzin­nym w miej­scowo­ści Wielowieś 1, gm. Pakość, na działce geo­dezyj­nie oznaczonej nr 28/​3 o powierzchni 0,4167 ha, KW nr BY1I/​00040804/​2. Nie­ruchomość lokalowa nr 9, położona jest na par­terze składa się z pokoju z anek­sem kuchen­nym, pokoju, przed­pokoju, łazienki z wc o łącz­nej powierzchni użyt­kowej 36,39 m2. Do lokalu przynależy skrytka lokator­ska o powierzchni 2,56 m2 W skład nabywanej nie­ruchomo­ści wchodzi udział we współ­własno­ści czę­ści budynku i urządzeń, które nie służą wyłącz­nie do użytku wła­ścicieli lokalu w wysoko­ści 3895/​63790 oraz udział we współ­użyt­kowaniu wieczystym w działce nr 28/​3 w takiej samej wysoko­ści.
  Cena wywoław­cza nie­ruchomo­ści lokalowej nr 9 wraz z udziałem w użyt­kowaniu wieczystym gruntu wynosi: 49 300,00 zł brutto (słow­nie: czter­dzie­ści dziewięć tysięcy trzysta złotych 00/​100).
 1. Przed­miotowe nie­ruchomo­ści nie są obciążone, ani też nie stanowią przed­miotu zobowiązań.
 2. Prze­targ na sprzedaż ww. nie­ruchomo­ści lokalowych odbędzie się w dniu 29 września 2015 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści, ul. Rynek 4, 88170 Pakość, I piętro pok. nr 17.
 3. Ostateczna wysokość ceny nabycia nie­ruchomo­ści zostanie ustalona w przetargu.
 4. Warun­kiem uczest­nic­twa w prze­targu jest wpłacenie wadium do dnia 25 września 2015 r. do godz. 13:00 w wysoko­ści:
  4.400,00 zł (słow­nie: cztery tysiące czterysta złotych 00/​100) lokal nr 8;
  2.465,00 zł (słow­nie: dwa tysiące czterysta sześć­dziesiąt pięć złotych 00/​100) lokal nr 9, gotówką do kasy Urzędu Miej­skiego lub prze­lewem (decyduje data dokonania prze­lewu), na konto Urzędu nr 72 8170 1034 0050 0207 2000 0070 w Banku Spół­dziel­czym Pruszcz Pomor­ski Oddział w Pako­ści;
  W sytuacji wpłaty wadium gotówką w kasie Urzędu, prosimy o podanie numeru konta ban­kowego, na które zostanie dokonany zwrot wadium na koszt uczest­nika prze­targu w razie nie przy­stąpienia do prze­targu lub wygrania prze­targu przez inną osobę.
 5. Kupno przed­miotowych nie­ruchomo­ści przez cudzoziem­ców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych.
 6. Pierw­szeń­stwo nabycia przy­sługuje osobom fizycz­nym i praw­nym speł­niającym warunki zawarte w art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 7. Wadium wpłacone przez osobę, która prze­targ wygra zaliczone zostanie na poczet ceny zakupu, a w przy­padku uchylania się tej osoby od zawar­cia umowy, wadium prze­chodzi na rzecz Sprzedającego.
 8. Osoby, które prze­targu nie wygrały otrzymają zwrot wpłaconego wadium nie­zwłocz­nie po zamknięciu prze­targu, jed­nak nie póź­niej niż w ter­minie do 3 dni od zamknięcia prze­targu w kasie Urzędu lub prze­lewem na koszt uczest­nika przetargu.
 9. Szczegółowe infor­macje dotyczące prze­targu można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu (pok. nr 16 ) lub telefonicz­nie pod nr (52) 566 60 88.
 10. Zgod­nie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierp­nia 1997 roku o gospodarce nie­ruchomo­ściami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm), z uzasad­nionych przy­czyn prze­targ może zostać odwołany.

Bur­mistrz Pako­ści
Wiesław Koń­czal

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD