Ogłoszenie z dnia 28.01.2014 r.

tryb zamówienia: II prze­targ ustny ograniczony
zamawiający: Sprzedający: Gmina Pakość
zamówienie na: Sprzedaż zabudowanej budyn­kiem przy­chodni lekar­skiej nie­ruchomo­ści grun­towej, stanowiącej własność Gminy Pakość, oznaczonej jako działka nr 254/​3 o pow. 0,0566 ha, ewiden­cyj­nie oznaczonej jako Bi (inne tereny zabudowane), położonej w Pako­ści przy ul. Św. Jana 19, zapisanej w księdze wieczystej KW nr BY1I/​00043680/​7.
nr sprawy: KIO.6840.11.1.2014
war­tość: — — — — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 2 kwiet­nia 2014 10:00

Pakość, 28 stycz­nia 2014r.

KIO. 6840.11.1.2014

OGŁOSZENIE
Na pod­stawie art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierp­nia 1997 r. o gospodarce nie­ruchomo­ściami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm), roz­porządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie spo­sobu i trybu prze­prowadzania prze­tar­gów oraz rokowań na zbycie nie­ruchomo­ści (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), uchwały nr XXIV/​224/​2013 Rady Miej­skiej w Pako­ści z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej budyn­kiem przy­chodni lekar­skiej nie­ruchomo­ści grun­towej, położonej w Pako­ści przy ul. Św. Jana 19, oznaczonej jako działka nr 254/​3, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość.
Bur­mistrz Pako­ści
ogłasza w dniu 28 stycz­nia 2014r.
II publiczny prze­targ ustny ograniczony

na sprzedaż zabudowanej budyn­kiem przy­chodni lekar­skiej nie­ruchomo­ści grun­towej, stanowiącej własność Gminy Pakość, oznaczonej jako działka nr 254/​3 o pow. 0,0566 ha, ewiden­cyj­nie oznaczonej jako Bi (inne tereny zabudowane), położonej w Pako­ści przy ul. Św. Jana 19, zapisanej w księdze wieczystej KW nr BY1I/​00043680/​7.
Nie­ruchomość będąca przed­miotem prze­targu zabudowana jest budyn­kiem usługowym, dwukon­dygnacyj­nym, cał­kowicie pod­piw­niczonym, z nie­użyt­kowym pod­daszem, peł­niącym do tej pory funk­cję przy­chodni lekar­skiej, o powierzchni zabudowy 233,0 m2.

W czę­ści piw­nic znaj­dują się: komunikacja z klatką schodową i korytarzem, pral­nia i pra­sowal­nia, pomiesz­czenie biurowe, magazyny o róż­nym prze­znaczeniu, kuch­nia, pomiesz­czenia socjalne, pielęgniar­skie, szat­nie, wc, punkt sterylizacyjny, kotłow­nia i magazyn opału. Ogólna powierzch­nia (użyt­kowa i przynależna piw­nic) wynosi 133,95 m2.
Na par­terze mie­ści się poczekal­nia, komunikacja, klatka schodowa, rejestracja, gabinety lekar­skie i specjalistyczne, sanitariaty i wc. Ogólna powierzch­nia (użyt­kowa i przynależna) par­teru wynosi 147,69 m2.
Na piętrze mie­ści się: poczekal­nia, komunikacja – klatka schodowa, pokój lekar­ski, gabinet den­tystyczny, ambulatorium, kuch­nia, łazienka i wc. Po stronie wschod­niej znaj­duje się taras o pow. 10 m2. Ogólna powierzch­nia piętra (użyt­kowa i przynależna) wynosi 165, 69 m2.
Na strychu znaj­duje się magazyn o powierzchni 12,75 m2. Pozostała część jest nie­użyt­kowa.
Łączna powierzch­nia użyt­kowa i przynależna budynku wynosi 460,08 m2.

Z uwagi na fakt, że nie­ruchomość jest użyt­kowana jako zakład pod­stawowej opieki zdrowot­nej otwar­tej, prze­targ ustny został ograniczony do pod­miotów wykonujących zawód medyczny, które zobowiążą się do nie­prze­rwanego prowadzenia na nie­ruchomo­ści zakładu o działal­no­ści diagnostycz­nej i lecz­niczej na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierp­nia 1991 r. o zakładach opieki zdrowot­nej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.).

Ww. nie­ruchomość nie jest obciążona ani nie stanowi przed­miotu zobowiązań.

Cena wywoław­cza: 864.000,00 brutto (słow­nie: osiem­set sześć­dziesiąt cztery tysiące złotych 00/​100)
Wadium: 45.000,00 (słow­nie: czter­dzie­ści pięć tysięcy złotych 00/​100), które należy wnieść w for­mie pienięż­nej.

Prze­targ odbędzie się w dniu 02 kwiet­nia 2014r. o godz. 10.00, w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści, przy ul. Rynek 4, 88170 Pakość, sala nr 17 (I piętro).

I prze­targ ustny ograniczony odbył się w dniu 25 paź­dzier­nika 2013r.

Ter­min zgłoszenia uczest­nic­twa w II prze­targu ust­nym ograniczonym ustala się na dzień 28 marca 2014r. do godziny 14.00. Pisemne zgłoszenie uczest­nic­twa w prze­targu ust­nym ograniczonym należy składać w zamkniętych koper­tach z oznaczeniem „II prze­targ ustny ograniczony na zbycie zabudowanej budyn­kiem przy­chodni lekar­skiej nie­ruchomo­ści grun­towej, położonej w Pako­ści przy ul. Św. Jana 19”, w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści, ul. Rynek 4, sekretariat (par­ter).
Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:
1. imię, nazwisko i adres zgłaszającego albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny pod­miot,
2. datę spo­rządzenia zgłoszenia.
3. pod­pis osoby reprezen­tującej zgłaszającego.

Do zgłoszenia należy dołączyć:
1. oświad­czenie, że przez okres 10 lat od dnia nabycia, Nabywca będzie wykorzystywać nie­ruchomość, stanowiącą przed­miot prze­targu na świad­czenie pod­stawowej lub specjalistycz­nej opieki medycz­nej pod rygorem zapłaty kary umow­nej w wysoko­ści 5.000.000,00 zł, w przy­padku nie dotrzymania ww. warunku;
2. kopię dowodów potwier­dzających speł­nienie warun­ków wynikających z ograniczeń tj.:
· aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (wydany w ciągu ostat­nich trzech miesięcy),
· dokument potwier­dzający prowadzenie działal­no­ści z zakresu opieki zdrowot­nej,
· w przy­padku prowadzenia indywidual­nej bądź grupowej prak­tyki lekar­skiej wpis do rejestru prowadzonego przez okręgową radę lekar­ską,
· pisemne zobowiązanie do nie­prze­rwanego prowadzenia na nie­ruchomo­ści zakładu
o działal­no­ści diagnostycz­nej i lecz­niczej na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierp­nia 1991 r. o zakładach opieki zdrowot­nej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.);
3. NIP.

Wypisy z rejestrów o prowadzonej działal­no­ści medycz­nej (wydane w ciągu ostat­nich trzech miesięcy) winny być przed­łożone w oryginale lub w for­mie uwierzytel­nionej kopii.

Lista osób zakwalifikowanych do uczest­nic­twa w I prze­targu ust­nym ograniczonym, zostanie umiesz­czona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej­skiego w Pako­ści, nie póź­niej niż dzień przed wyznaczonym ter­minem prze­targu, tj. do dnia 01 kwiet­nia 2014r.

Warun­kiem uczest­nic­twa w II publicz­nym prze­targu ust­nym ograniczonym jest zakwalifikowanie przez komisję, a w dniu prze­targu okazanie komisji:
— oryginału dowodu wniesienia wadium,
— dowodu toż­samo­ści – w przy­padku osób fizycz­nych ,
— stosow­nych peł­nomoc­nictw, dowodów toż­samo­ści osób reprezen­tujących pod­miot w przy­padku osób praw­nych oraz jed­nostek organizacyj­nych nie posiadających osobowo­ści praw­nej, a pod­legających wpisowi do rejestru.

II prze­targ ustny ograniczony odbędzie się chociażby zakwalifikowano do prze­targu tylko jed­nego oferenta speł­niającego warunki określone w ogłoszeniu.

Wadium w wysoko­ści 45.000,00 zł należy wpłacić do dnia 28 marca 2014r. do godz. 14.00, prze­lewem (decyduje data wpłaty wadium) na konto Urzędu Miej­skiego w Pako­ści nr 72 8170 1034 0050 0207 2000 0070, prowadzone w Banku Spół­dziel­czym Pruszcz Pomor­ski Oddział w Pakości.

Kupno przed­miotowych nie­ruchomo­ści przez cudzoziem­ców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych.

Pierw­szeń­stwo w nabyciu przy­sługuje osobom fizycz­nym i praw­nym speł­niającym warunki zawarte w art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wadium wpłacone przez osobę, która prze­targ wygra zaliczone zostanie na poczet ceny zakupu, a w przy­padku uchylania się tej osoby od zawar­cia umowy, wadium prze­chodzi na rzecz Sprzedającego.

Osoby, które prze­targu nie wygrały otrzymają zwrot wpłaconego wadium nie­zwłocz­nie po zamknięciu prze­targu, jed­nak nie póź­niej niż w ter­minie do 3 dni od zamknięcia prze­targu prze­lewem na koszt uczest­nika przetargu.

Szczegółowe infor­macje dotyczące prze­targu można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu lub telefonicz­nie pod nr (52) 566 60 85.

Z waż­nych powodów, zgod­nie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierp­nia 1997 r. o gospodarce nie­ruchomo­ściami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm), prze­targ może zostać odwołany.

Bur­mistrz Pako­ści
Wiesław Kończal

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD