Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Ogłoszenie z dnia 29.10.2014 r.

tryb zamówienia: I publiczny prze­targ ustny nieograniczony
zamawiający: Gmina Pakość
zamówienie na: sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towej, dz. nr 71, położonej w Pako­ści przy ul. Błonie, oraz dz. nr 190/​9, położonej w Pako­ści przy ul. Mogileń­skiej, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość
nr sprawy: KIO.6840.36.4.2014
war­tość: — — — — — — –
ter­min składania ofert: 2 grud­nia 2014 10:00

OGŁOSZENIE

Na pod­stawie art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierp­nia 1997 roku o gospodarce nie­ruchomo­ściami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), Roz­porządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie spo­sobu i trybu prze­prowadzania prze­tar­gów oraz rokowań na zbycie nie­ruchomo­ści (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.); uchwały nr XXXII/​310/​2014 Rady Miej­skiej w Pako­ści z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nie­zabudowanej nie­ruchomo­ści grun­towej, położonej w Pako­ści przy ul. Mogileń­skiej, oznaczonej jako dz. 190/​9, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość oraz uchwały nr XV/​112/​2012 Rady Miej­skiej w Pako­ści z dnia 24 kwiet­nia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nie­zabudowanej nie­ruchomo­ści grun­towej, położonej w Pako­ści przy ul. Błonie, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość

Bur­mistrz Pako­ści
ogłasza w dniu 29 paź­dzier­nika 2014 r.
I publiczny prze­targ ustny nieograniczony na:

I sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość, położonej w Pako­ści przy ul. Błonie, oznaczonej jako dz. nr 71 o pow. 0,0950 ha, KW nr BY1I/​00011956/​0, ewiden­cyj­nie oznaczonej jako RIVb (grunty orne klasy IVb). Cena wywoław­cza stanowi kwotę brutto: 47.000,00 zł (słow­nie: czter­dzie­ści siedem tysięcy złotych 00/​100).

II sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość, położonej w Pako­ści przy ul. Mogileń­skiej, oznaczonej jako dz. nr 190/​9 o pow. 0,0051 ha, KW nr BY1I/​00023371/​2, ewiden­cyj­nie oznaczonej jako B (tereny miesz­kaniowe). Cena wywoław­cza stanowi kwotę brutto: 3.500,00 zł (słow­nie: trzy tysiące pięć­set złotych 00/​100).

 1. Przed­miotowe nie­ruchomo­ści nie są obciążone, ani też nie stanowią przed­miotu zobowiązań.
 2. Prze­targ na sprzedaż ww. nie­ruchomo­ści odbędzie się w dniu 02 grud­nia 2014 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści, ul. Rynek 4, 88170 Pakość, I piętro pok. nr 17.
 3. Ostateczna wysokość ceny nabycia nie­ruchomo­ści zostanie ustalona w przetargu.
 4. Warun­kiem uczest­nic­twa w prze­targu jest wpłacenie wadium w wysoko­ści:
  4.700,00 zł (słow­nie: cztery tysiące siedem­set złotych 00/​100)– dot. dz. nr 71,
  350,00 zł (słow­nie: trzysta pięć­dziesiąt złotych 00/​100)– dot. dz. nr 190/​9,
  do dnia 28 listopada 2014 r. do godz. 14:00-gotówką do kasy Urzędu Miej­skiego lub prze­lewem (decyduje data wpłaty wadium) na konto Urzędu nr nr 72 8170 1034 0050 020720000070 w Banku Spół­dziel­czym Pruszcz Pomor­ski Oddział w Pako­ści. W sytuacji wpłaty wadium gotówką w kasie Urzędu, prosimy o podanie numeru konta ban­kowego, na które zostanie dokonany zwrot wadium na koszt uczest­nika prze­targu w razie nie przy­stąpienia do prze­targu lub wygrania prze­targu przez inną osobę.
 5. Kupno przed­miotowych nie­ruchomo­ści przez cudzoziem­ców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych.
 6. Pierw­szeń­stwo nabycia przy­sługuje osobom fizycz­nym i praw­nym speł­niającym warunki zawarte w art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 7. Wadium wpłacone przez osobę, która prze­targ wygra zaliczone zostanie na poczet ceny zakupu, a w przy­padku uchylania się tej osoby od zawar­cia umowy, wadium prze­chodzi na rzecz Sprzedającego.
 8. Osoby, które prze­targu nie wygrały otrzymają zwrot wpłaconego wadium nie­zwłocz­nie po zamknięciu prze­targu, jed­nak nie póź­niej niż w ter­minie do 3 dni od zamknięcia prze­targu w kasie Urzędu lub prze­lewem na koszt uczest­nika przetargu.
 9. Szczegółowe infor­macje dotyczące prze­targu można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu (pok. nr 16) lub telefonicz­nie pod nr (52) 566 60 88.
 10. Zgod­nie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierp­nia 1997 roku o gospodarce nie­ruchomo­ściami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.), z uzasad­nionych przy­czyn prze­targ może zostać odwołany.

Bur­mistrz Pako­ści
Wiesław Koń­czal

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD