Twój urząd

Ogłoszono prze­targi na udzielenie zamówień publicznych

Nowy rok roz­począł się w naszej Gminie między innymi od ogłoszenia prze­tar­gów, w celu wyłonienia wykonaw­ców czę­ści zaplanowanych na 2018 r. zadań inwestycyjnych.

1. 24 stycz­nia br. ogłoszono prze­targ na zadanie pn. „Odbudowa nawierzchni drogi gmin­nej przy ul. Różanej w Pako­ści”. Otwar­cie ofert zaplanowano na 08 lutego 2018r. Ter­min realizacji robót ustalono do 30 czerwca 2018r.

Odbudowa nawierzchni obej­muje:
- roz­biórkę starych nawierzchni jezdni i chod­ników oraz obramowań,
- mon­taż nowych obramowań jezdni, opasek i zjaz­dów,
- wykonanie nawierzchni jezdni, opasek i zjaz­dów z betonowej kostki brukowej — wykonanie nawierzchni progów zwal­niających z betonowej kostki brukowej,
- prze­budowę nawierzchni włączeń do drogi wojewódz­kiej nr 255 ul. Jan­kow­ska. Projekt obej­muje wykonanie nowych oraz prze­budowę wszyst­kich ist­niejących nawierzchni ul. Różanej w Pakości.

2. 29 stycz­nia 2018r. ogłoszono prze­targ na zadanie pn. „Tworzenie nowych miejsc przed­szkol­nych poprzez budowę Przed­szkola Miej­skiego w Pako­ści”. Otwar­cie ofert nastąpi 13 lutego 2018r. Ter­min realizacji wskazany w prze­targu — 31 sier­pień 2018r.

Przed­miotem zamówienia jest budowa nowego jed­nokon­dygnacyj­nego budynku wol­nostojącego peł­niącego funk­cję budynku nauki i oświaty w miej­scowo­ści Pakość, na działce nr 402 wraz z instalacjami wewnętrz­nymi sieci kanalizacji sanitar­nej, sieci wodociągowej, wen­tylacji, klimatyzacji, grzew­czej i elek­troener­getycz­nej oraz przy­łączem kanalizacyjnym.

3. 30 stycz­nia 2018r. ogłoszono prze­targ na zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość– Alek­san­drowo, gm. Bar­cin”. Otwar­cie ofert nastąpi 14 lutego 2018r. Ter­min realizacji — 30 czer­wiec 2018r.

Zamówienie obej­muje roboty budow­lane polegające na budowie ścieżki rowerowej zlokalizowanej rów­nolegle do jezdni drogi wojewódz­kiej nr 251 o długo­ści 1,47 km. Szerokość projek­towanej ścieżki rowerowej wynosi 2 m. Nawierzch­nia ścieżki bitumiczna.

Wszyst­kie osoby zain­teresowane ww. prze­tar­gami mogą zapoznać się z ich szczegółami pod adresem www​.bip​.pakosc​.pl w zakładce zamówienia publiczne.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD