Twój urząd

Ograniczenie funk­cjonowania jed­nostek sys­temu oświaty do 10 kwiet­nia br.

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej czasowe ograniczenie funk­cjonowania jed­nostek sys­temu oświaty w związku z zapobieganiem, prze­ciw­działaniem i zwal­czaniem COVID-​19 wydłuża się do 10 kwiet­nia br. Dyrek­torzy szkół wdrażają moż­liwość kształ­cenia na odległość i będą prze­kazywać rodzicom infor­macje na bieżąco.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD