Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Opracowanie Planu Gospodarki Emisyj­nej — ankieta dla budynków

Urząd Miej­ski w Pako­ści przy­gotowuje się do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyj­nej. W związku z czym prze­prowadzane będą ankiety dot. budyn­ków znaj­dujących się na terenie Naszej Gminy. Wypeł­nienie ankiety jest anonimowe i dobrowolne.

Jest ona cen­nym źródłem infor­macji nie­zbęd­nych do uzyskania dofinan­sowania dla projek­tów ener­getycz­nych prze­znaczonych dla miesz­kań­ców. Dane z ankiety pozwolą na ocenę gospodarki ener­gią oraz na szacun­kową inwen­taryzację emisji gazów cieplarnianych.

pdfAnkieta164.79 KB

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD