Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Osiedle z nowymi lampami

19 słupów oświetleniowych z ener­goosz­częd­nymi oprawami ledowymi zostanie nie­bawem zamon­towanych na osiedlu Działyń­skich i ulic przy­ległych. Jest to pierw­szy etap realizacji projektu pn. „Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyń­skich w Pako­ści oraz ulic przyległych”.

Na ulicy Stanisława Szenica i ks. Józefa Kurzaw­skiego wymienione zostaną stare, betonowe latar­nie na nowe z ener­goosz­częd­nymi oprawami, natomiast na ulicy Mieleń­skiej (i czę­ści ulicy ks. Woj­ciecha Kęsic­kiego) oraz Lud­kowie powstanie nowe oświetlenie, którego dotych­czas nie było. Prace już trwają i na chwilę obecną są zaawan­sowane w ponad 50%.

- Stare, betonowe słupy i oprawy zostaną wymienione na nowe, zdecydowanie bar­dziej ener­goosz­czędne i ekologiczne. Dzięki nim ulice będą także lepiej oświetlone, zwięk­szy się więc bez­pieczeń­stwo miesz­kań­ców. Na usunięciu starych, brzyd­kich betonowych latarni zyska także estetyka tej czę­ści miasta – powiedział bur­mistrz Zyg­munt Groń.

Warto wspo­mnieć, że zgod­nie z otrzymaną promesą z Programu Inwestycji Strategicz­nych „Pol­ski Ład” w wysoko­ści 7 505 000,00 zł nastąpi kon­tynuacja prze­budowy osiedla Działyńskich.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD