Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Ostat­nia sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści kaden­cji 20142018

W czwar­tek 27 września 2018 r. odbyła się ostat­nia w tej kaden­cji sesja Rady Miej­skiej w Pakości.

Obrady otworzył Prze­wod­niczący Rady Miej­skiej w Pako­ści p.Jerzy Joachimiak. Po stwier­dzeniu prawomoc­no­ści obrad oraz zaak­cep­towaniu proponowanego porządku obrad Radni zgłaszali swoje inter­pelacje. Wśród nich wymienić można: zamon­towanie lustra drogo­wego na zakręcie w m. Gorzany, wycięcie krzewów przy drodze z Dziar­nowa do Kościelca, roz­budowa par­kingu przy ul. Mogileń­skiej 29, postawienie ławki przy parku jor­danow­skim, wybudowanie zjazdu dla wóz­ków w parku miej­skim od strony osiedla Kujaw­skiego czy doprecyzowanie organizacji ruchu na Błoniach. Kilka inter­pelacji, szczegól­nie z Kościelca i Wielowsi, dotyczyło kom­peten­cji Zarządu Dróg Powiatowych, do którego zostaną one prze­kazane.

Po zgłoszonych inter­pelacjach Radni zapoznali się z infor­macją o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Pakość w roku szkol­nym 2017/​2018. Następ­nie pod­jęli uchwałę w sprawie zmiany Wielolet­niej Prognozy Finan­sowej Gminy Pakość na lata 20182031 oraz uchwałę dotyczącą zmian w budżecie Gminy Pakość na rok 2018. Warto zaznaczyć, że jed­nym z powodów naniesionych zmian w budżecie gminy i wielolet­niej prognozie finan­sowej jest otrzymanie dodat­kowego dofinan­sowania z Europej­skiego Fun­duszu Roz­woju Regional­nego w wysoko­ści 555 322,00 zł. na aktual­nie trwające prace związane z budową Przed­szkola Miej­skiego w Pako­ści. Pod­czas sesji Radni pod­jęli łącz­nie 12 uchwał.

Koń­cząc ostat­nie przed wyborami obrady sesji Rady Miej­skiej w Pako­ści, Bur­mistrz Wiesław Koń­czal stwier­dził:

- „Pakość jest w tej chwili w dosyć trud­nym okresie. Realizujemy, tak jak już wielo­krot­nie mówiłem, zadania o naj­wyż­szym wymiarze finan­sowym, o naj­wyż­szym zaan­gażowaniu środ­ków publicz­nych w historii. Ok. 25 mln złotych, a mówię tylko o dwóch inwestycjach, prze­budowie drogi wojewódz­kiej oraz budowie Przed­szkola Miej­skiego w Pako­ści. A prze­cież wiele innych rzeczy udało się nam wspól­nie pod­czas tej kaden­cji zrealizować. (…) Możemy z czystym sumieniem dzisiaj powiedzieć, że zrobiliśmy dobrą robotę przez ostat­nie 4 lata. Nie ulega rów­nież wąt­pliwo­ści, że to co dzisiaj jest przed­miotem dez­in­for­macji, która gdzieś tam krąży po Pako­ści, czyli obec­nego stanu cen­trum, za krótki okres czasu będzie historią, za chwilę będziemy żyli w lep­szej, nowocześniej­szej Pako­ści. A to co było do tej pory, to tylko będzie gdzieś zawarte w artykułach lub na jakieś starej fotografii. To będzie historia. Dokoń­czymy tą robotę”.

IMG 5325

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD