Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Ostat­nia sesja w 2018 r. za nami

W czwar­tek 27 grud­nia br. odbyła się III, a za razem ostat­nia w roku 2018 sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści. Otworzył ją prze­wod­niczący Michał Siem­bab. Po stwier­dzeniu prawomoc­no­ści obrad, zaak­cep­towaniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z II sesji Rady Miej­skiej. Radni zapoznali się z infor­macją Bur­mistrza Pako­ści w okresie od 6 do 20 grud­nia 2018 r.

Pakoscy radni zdecydowali o przyjęciu przy­gotowanego przez miej­skich urzęd­ników projektu budżetu na 2019 rok. Po obradach w komisjach, pozytyw­nym zaopiniowaniu projektu budżetu przez Regionalną Izbę Obrachun­kową, radni na sesji jed­nogłośnie przyjęli budżet. „Za” przyjęciem proponowanego budżetu głosowało 14 rad­nych, jed­nogłośnie przyjęli budżet. Przyjęta Uchwała zakłada szacowane dochody budżetu miasta w kwocie 38 792 052,70 zł. Wydatki ogółem zamykają się kwotą 38 792 052,70zł. Na wydatki mająt­kowe miasto zamierza prze­znaczyć 3 109 518,99zł.
Pod­czas wczoraj­szej sesji Radni uchwalili 14 uchwał.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD