Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Otrzymaliśmy dofinan­sowanie na usuwanie azbestu

Gmina Pakość pod­pisała umowę z Wojewódz­kim Fun­duszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej w Toruniu na dotację w ramach programu priorytetowego „Ogól­nopol­ski Program finan­sowania usuwania wyrobów zawierających azbest” w latach 20212023.

Dotacja opiewa na kwotę 44 000,00 zł. Cał­kowity szacowany koszt realizacji wyniesie 62 857,14 zł, z czego 18 857,14 to środki pochodzące z budżetu Gminy Pakość. Na realizację przed­się­wzięcia pn. „Uniesz­kodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakość” przy­znano Gminie w roku 202115 000,00 zł, w roku 202215 000,00 zł, a w roku 202314 000,00 zł. Dotacja ma charak­ter refun­dacji cało­ści poniesionych kosz­tów demon­tażu, uniesz­kodliwienia i trans­portu azbestu.

Przed­się­wzięcie współ­finan­sowane jest przez Narodowy Fun­dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

IMG 20210720 112228283 HDR

logo rgb poziomalogotyp 01 1 NFOSiGW

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD