Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Otrzymaliśmy dofinan­sowanie na zakup schodołazu

Miło nam poin­for­mować, że do miej­skiego budżetu trafi dofinan­sowanie w wysoko­ści 4 900 zł, dzięki któremu osoby z nie­peł­nospraw­no­ścią ruchową będą miały ułatwiony dostęp do siedziby Ratusza.

Dziś, tj. 25 listopada w gabinecie bur­mistrza Pako­ści, miało miej­sce oficjalne pod­pisanie umowy na prze­kazanie środ­ków z PFRON. Dzięki dotacji siedziba Urzędu Miej­skiego stanie się bar­dziej dostępna dla osób nie­peł­nospraw­nych.

W spo­tkaniu udział wzięli: starosta powiatu ino­wrocław­skiego Wiesława Paw­łow­ska, naczel­nik wydziału Roz­woju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europej­skich Joanna Kuchta, bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń oraz skarb­nik gminy Anna Kruszka.

Głów­nym celem projektu jest poprawa dostęp­no­ści architek­tonicz­nej i komunikacyj­nej budynku Urzędu Miej­skiego w Pako­ści dla potrzeb osób nie­peł­nospraw­nym, w tym szczegól­no­ści poruszających się na wóz­kach inwalidz­kich poprzez zakup samojezd­nego schodołazu gąsienicowego.

Dofinan­sowanie projektu pt. „Dostępny urząd – Likwidacja barier architek­tonicz­nych w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści” pochodzi ze środ­ków Pań­stwowego Fun­duszu Rehabilitacji Osób Nie­peł­nospraw­nych zwanego PFRON w ramach obszaru B „Programu wyrów­nywania róż­nic między regionami III”.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD