Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Otrzymaliśmy dofinan­sowanie od Minister­stwa Sprawiedliwości

Gmina Pakość otrzymała od Fun­duszu Sprawiedliwo­ści 40 tys. zł. Pieniądze zostaną prze­znaczone na nabycie wyposażenia i sprzętu ratow­nic­twa na rzecz Ochot­niczej Straży Pożar­nej w Pakości.

Za przy­znane środki OSP Pakość zakupi 4 sztuki odzieży do zadań bojowych oraz 4 aparaty ochrony dróg oddechowych.

W stycz­niu tego roku Ochot­nicza Straż Pożarna w Pako­ści dzięki Powszech­nemu Zakładowi Ubez­pieczeń sfinalizowała zakup roz­pieracza kolum­nowego do zestawu ratow­nic­twa tech­nicz­nego za kwotę 25 000,00 zł, a we wrześniu otrzymali promesę w wysoko­ści 15 tys. zł z Wojewódz­kiego Fun­duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej, za którą zakupili 10 sztuk heł­mów strażackich.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD