Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Otrzymaliśmy promesę w ramach programu „Senior+”

Bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń wraz z Skarb­nikiem Gminy Anną Kruszka w dniu wczoraj­szym w Urzędzie Wojewódz­kim w Byd­gosz­czy ode­brali promesę dotyczącą dofinan­sowania w ramach programu prospołecz­nego „Senior +”.

Pod­czas spo­tkania wojewoda kujawsko-​pomorski Mikołaj Bog­danowicz, pod­sekretarz stanu w Minister­stwie Rodziny, Pracy i Polityki spo­łecz­nej Mar­cin Zieleniecki, poseł Tomasz Latos, radny sej­miku wojewódz­twa kujawsko-​pomorskiego Prze­mysław Przy­byl­ski i dyrek­tor Oddziału ZUS w Byd­gosz­czy Mariusz Jaroniew­ski omówili funk­cjonowanie rządowych programów „Mama 4+”, „Maluch+” oraz „Senior+”.

Gmina Pakość otrzymała promesę w wysoko­ści 288 000,00 zł, która prze­znaczona zostanie na adap­tację pomiesz­czeń po byłym Przed­szkolu Miej­skim przy ul. Św. Jana pod potrzeby Domu Dzien­nego Pobytu dla Seniorów.

W ramach tegorocz­nej edycji rządowego programu „Senior+” wojewódz­two kujawsko-​pomorskie otrzyma 2,3 mln zł na utworzenie i prowadzenie placówek dla osób star­szych. Środki pozwolą utworzyć 17 nowych Dzien­nych Domów i Klubów z regionu oraz dofinan­sować 453 miej­sca w placów­kach już istniejących.

Zdjęcia: Kujawsko-​Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD