Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Otrzymamy dofinan­sowanie na realizację zadania

Jak poin­for­mował nas Urząd Mar­szał­kow­ski w Toruniu projekt pn. „Zagospodarowanie zdegradowanej prze­strzeni wiej­skiej w Dziar­nowie” złożony przez Gminę Pakość speł­nia warunki wyboru projektu i w kon­sekwen­cji został wybrany do otrzymania dofinansowania!

Na stronie Biuletynu Infor­macji Publicz­nej Gminy Pakość ogłoszony został prze­targ nieograniczony na wyłonienie wykonawcy tego zadania.

Zadanie będzie polegało na zagospodarowaniu zdegradowanej prze­strzeni wiej­skiej w Dziar­nowie poprzez prze­budowę boiska spor­towego, budowę zaplecza socjalno– spor­towego wraz z towarzyszącą infrastruk­turą tech­niczną. Boisko będzie miało formę boiska wielofunk­cyj­nego do piłki noż­nej, o nawierzchni sztucz­nej trawy, która służyć będzie rów­nież do innych aktyw­no­ści (aerobik, bieganie, ćwiczenia wzmac­niające).

Realizacja projektu ma na celu umoż­liwienie realizacji projek­tów spo­łecz­nych skierowanych do osób z obszaru rewitalizacji wsi Dziar­nowo: osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem spo­łecz­nym, w szczegól­no­ści korzystających ze świad­czeń pomocy spo­łecz­nej oraz dzieci i młodzieży, dorastających w rodzinach, których nie stać na zapew­nienie dodat­kowych zajęć i trenin­gów.

Zadanie realizowane będzie w ramach Działania 7.1 Roz­wój lokalny kierowany przez spo­łecz­ność, Regional­nego Programu Operacyj­nego Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego na lata 20142020. Wysokość kosz­torysowa zadania to kwota 1 547 065,49 zł, dofinan­sowanie stanowić będzie 79,25 %.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD