Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Otwieramy orlik na Mogileńskiej

Od dzisiaj, tj. 12 maja br. można korzystać z boiska spor­towego Orlik przy ulicy Mogileń­skiej! Orlik czynny od poniedziałku do soboty w godzinach od 12.00 do 18.00. Poniżej przed­stawiamy zasady korzystania z boiska.

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU SPOR­TOWEGO ORLIK:

Na obiek­cie może jed­nocześnie prze­bywać max 12 osób, po 6 osób na każ­dym z boisk (pił­kar­skie i wielofunk­cyjne),
2. W przy­padku grup zor­ganizowanych na każ­dym boisku może prze­bywać po 6 osób oraz 1 trener (nie wlicza się obsługi operatora boisk),
3. Uczest­nicy zgłaszają swoją obec­ność u opiekuna obiektu,
4. Obowiązuje zachowanie dystansu spo­łecz­nego,
5. Obowiązku zakrywania ust i nos nie mają wyłącz­nie osoby prze­bywające na boisku,
6. Nie ma moż­liwo­ści korzystania z szatni oraz węzła sanitar­nego z wyjąt­kiem WC,
7. Obowiązuje dezyn­fek­cja rąk dla wchodzących i wychodzących z obiektu,
8. Wej­ścia o peł­nych godzinach, na 45 minut.

orlik

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD