Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Pierw­sza sesja Rady Miej­skiej w kaden­cji 20182023

Zaprzysiężenie nowego Bur­mistrza Pako­ści oraz ślubowanie rad­nych Rady Miasta odbyło się w czwar­tek, 22 listopada br. w ratuszu Miej­skim w Pakości.

Zyg­munt Groń ode­brał z rąk Prze­wod­niczącego Miej­skiej Komisji Wybor­czej Mirosława Goz­dery zaświad­czenie o wyborze na funk­cję Bur­mistrza Pako­ści i złożył ślubowanie słowami: „Obej­mując urząd bur­mistrza miasta, uroczy­ście ślubuję, że dochowam wier­no­ści prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicz­nego i pomyśl­no­ści miesz­kań­ców miasta. Tak mi dopomóż Bóg”.

Wcześniej zaświad­czenia o wyborze otrzymali nowo wybrani radni: Jerzy Joachimiak, Jacek Orzechow­ski, Danuta Jagodziń­ska, Ryszard Kuflewicz, Mariusz Augustyn, Michał Siem­bab, Marek Szym­bor­ski, Joanna Błaszak, Bar­bara Białecka, Józef Per­dał, Roman Kac­przak, Tomasz Oset, Radosław Siekierka, Renata Proskura.

W czasie sesji Rada Miej­ska wybrała rów­nież ze swojego grona Prezydium Rady – Prze­wod­niczącym został p. Michał Siem­bab, a Wiceprzewod­niczącymi p. Ryszard Kuflewicz i p. Marek Szymborski.

W dal­szej czę­ści sesji ustalono wynagrodzenie Bur­mistrza Pakości.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD