Twój urząd

Pierw­sze prace na drodze wojewódzkiej

Uwaga kierowcy! Jak infor­muje Przed­siębior­stwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLAR­NIA S.A od piątku w okolicach tamy w m. Jan­kowo zostaną wprowadzone zmiany w dotych­czasowej organizacji ruchu. Prace te związane są z roz­poczynającą się prze­budową drogi 255 relacji Pakość-​Strzelno.

Od 3 sierp­nia 2018r. wprowadzona zostanie tym­czasowa organizacja ruchu w związku z robotami przy­gotowaw­czymi oraz robotami ziem­nymi związanymi z wykonaniem ronda w km. 2+070.

Prace polegać będą na zabez­pieczeniu miejsc zbliżających się robót poprzez wprowadzenie znaków drogo­wych infor­mujących o ograniczeniu pręd­ko­ści i zwężeniu jezdni. Ustawione zostaną rów­nież zapory drogowe do wygradzania miejsc robót prowadzonych w pasie drogo­wym. Ruch w dal­szym ciągu będzie odbywał się dwukierunkowo.

Pismo od PBDiM Kobylarnia

IMG 3421

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD