Twój urząd

Plac budowy przekazany

W dniu 22 czerwca br. w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści doszło do prze­kazania placu budowy zadania pn. „Prze­budowa i roz­budowa drogi wojewódz­kiej nr 255 Pakość-​Strzelno od km 0+005 do km 21910 etap I – Roz­budowa drogi wojewódz­kiej nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km” między przed­stawicielem Zarządu Dróg Wojewódz­kich, a wykonawcą zadania Przed­siębior­stwem Budowy Dróg i Mostów Kobylar­nia S.A., przy współ­udziale przed­stawiciela Urzędu Miejskiego.

W spo­tkaniu udział wzięli: inspek­tor nad­zoru zadania Zarządu Dróg Wojewódz­kich Marian Piątek, kierow­nik budowy firmy Kobylar­nia Bolesław Dempc, przed­stawiciel wykonawcy firmy Kobylar­nia Michał Zającz­kow­ski, inspek­tor ds. drogo­wnic­twa, leśnic­twa i melioracji Urzędu Miej­skiego Bogusław Kawka.

Koszt realizacji zadania — 15 898 331,54 zł.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD