Twój urząd

Plan oznakowania ulic

W związku z trwającą procedurą dotyczącą zmiany stałej organizacji ruchu dla dróg gmin­nych nr 151819C – ul. Wyszyń­skiego, 151820C – ul. Przy­byszew­skiego, 151825C – ul. marsz. Józefa Pił­sud­skiego, 151826C – ul. Kasprowicza, 151827C – ul. 600-​lecia, 151828C – ul. Pałucka w Pako­ści prosimy o zapoznanie się z planem oznakowania przed­miotowych ulic.

Celem opracowania jest zapew­nienie bez­pieczeń­stwa i ustalenie zasad obowiązującej organizacji ruchu, przy zachowaniu płyn­no­ści i prze­pustowo­ści układu drogo­wego poszczegól­nych ulic. Wprowadzenie strefy oznaczonej „Tempo 30” i ograniczenie wjazdu pojaz­dów ciężarowych na wlotach ww. dróg przy­czyni się do mak­symal­nego uspokojenia ruchu. Ewen­tualne uwagi do przed­stawionego projektu należy składać w for­mie pisem­nej w siedzibie tut. Urzędu do 16 kwiet­nia 2018 r.

Plan oznakowania ulic

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD