Twój urząd

Płat­no­ści bez­gotów­kowe w urzędzie

Gmina Pakość uczest­niczy w Programie upo­wszech­niania płat­no­ści bez­gotów­kowych w administracji publicz­nej przy użyciu ter­minali płat­niczych POS, jako jed­nej z pierw­szych w powiecie ino­wrocław­skim zrealizowane już zostało pod­łączenie i kon­figuracja ter­minala co pozwoli na dokonywanie płat­no­ści kar­tami płat­niczymi lub telefonem.

Planowane uruchomienie usługi nastąpi w m-​cu lipcu br. Program jest prowadzony przez Minister­stwo Roz­woju we współ­pracy z Krajową Izbą Roz­liczeniową S.A., która pełni rolę koor­dynatora Programu oraz wspiera finan­sowo jego wdrożenie i funk­cjonowanie.
Moż­liwość dokonywania płat­no­ści bez­gotów­kowych w naszym urzędzie jest odpowiedzią na oczekiwania klien­tów. Mamy nadzieję, że przyj­mowanie opłat w for­mie bez­gotów­kowej będzie dla Pań­stwa wygodne, zaosz­czędzi czas, zwięk­szy bez­pieczeń­stwo trans­ak­cji, a dla urzędu prze­łoży się na uspraw­nienie prac całej instytucji.

program pos banner ogolny 750x200

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD