Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Podej­mujemy dal­sze działania

Bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń za pośred­nic­twem posła na Sejm Pani Mag­daleny Łośko oraz prze­wod­niczącej Sej­miku Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego Pani Elż­biety Piniew­skiej zwrócili się do Mar­szałka Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego Piotra Cał­bec­kiego o pilne wyznaczenie ter­minu spo­tkania ws. dokoń­czenia realizacji prze­budowy drogi 255 Pakość-​Strzelno.

O szyb­kie spo­tkanie w w/​w sprawie bur­mistrz Zyg­munt Groń wystąpił do dyrek­tora Zarządu Dróg Wojewódz­kich w Byd­gosz­czy Pana Prze­mysława Dąbrowskiego.

IMG 8415

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD