Twój urząd

Pod­pisanie umowy o dofinan­sowanie prze­budowy drogi

W dniu 25 maja 2016 r. w Muzeum Etnograficz­nym w Toruniu nastąpiło uroczyste pod­pisanie umowy pomiędzy Bur­mistrzem Pako­ści — Wiesławem Koń­czalem przy kontr­asygnacie Skarb­nika Gminy — Anny Kruszki, a Samorządem Wojewódz­twa Kujaw­sko – Pomor­skiego reprezen­towanym przez Dariusza Kurzawę – Wicemar­szałka Wojewódz­twa Kujaw­sko — Pomor­skiego, o dofinan­sowanie dla operacji pn.: „Prze­budowa drogi gmin­nej nr 150449C relacji Sój­kowo – figura w miej­scowo­ści Rycerzewko gmina Pakość”.

Przed­miotowe zadanie uzyska dofinan­sowanie dla operacji typu „Budowa lub moder­nizacja dróg lokal­nych” w ramach pod­działania „Wspar­cie inwestycji związanych z tworzeniem, ulep­szaniem lub roz­budową wszyst­kich rodzajów małej infrastruk­tury, w tym inwestycji w ener­gię odnawialną i oszczędzanie ener­gii”, działanie „Pod­stawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiej­skich”, objętego PROW na lata 20142020.

fot. Mikołaj Kuras

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD