Twój urząd

Pod­pisanie umowy na prze­prowadzenie moder­nizacji Stacji Uzdat­niania Wody

W obec­no­ści Bur­mistrza Zyg­munt Gronia 26 września br. pod­pisana została umowa na prze­prowadzenie moder­nizacji Stacji Uzdat­niania Wody przy ul. Jan­kow­skiej w Pakości.

Prze­widuje się zakoń­czenie robót przed koń­cem roku 2019. Ist­niejące instalacje tech­nologiczne zostaną wymienione na nowoczesny sys­tem w pełni zautomatyzowany, który będzie gwaran­tował dostawę dobrej jako­ści wody prze­znaczonej do celów spo­żyw­czych i gospodar­czych.

Inwestorem jest Przed­siębior­stwo Usług Gmin­nych Spółka z o.o., natomiast wykonawcą jest firma Hydroterm Zyg­munt Bier­nacki z siedzibą w Bydgoszczy.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD