Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Pod­sumowanie projektu „Wdrażanie stan­dar­dów obsługi inwestora”

Dnia 21 czerwca 2022 roku odbyła się kon­feren­cja pt. „Budowanie lokal­nych sieci współ­pracy na rzecz obsługi inwestora oraz strategiczne podej­ście do zarządzania roz­wojem gospodar­czym”, pod­sumowująca efekty projektu pt. „Wdrażanie stan­dar­dów obsługi inwestora w samorządach wojewódz­twa kujawsko-​pomorskiego”, w ramach działania 2.18 Wysokiej jako­ści usługi administracyjne, Wiedza Edukacja Rozwój.

Jed­nym z celów projektu było prze­szkolenie kadry zarządzającej oraz osób merytorycz­nych w JST regionu kujawsko-​pomorskiego odpowiedzial­nych za kon­takt i obsługę przed­siębior­ców. Tematy szkoleń dla pracow­ników merytorycz­nych JST były bar­dziej szczegółowe w celu przy­gotowania bez­pośred­niej pracy z inwestorem.
Gminę Pakość pod­czas spo­tkania reprezen­towała sekretarz Gminy Joanna Zemełka.

Fot. Szymon Zdziebło dla UM WK-​P oraz Cezar Buczyń­ski, COI

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD